Pressmeddelande

27 nov 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 27 november 2023

Idag, den 27 november 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om genomförandet av en sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktier innebärande att 50 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:50). Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier och att genom att höja det nominella värdet av en aktie förbättra handelsvillkoren och tillförlitligheten avseende bolagets aktiekurs.

För att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med 0,10 kronor genom nyemission av 5 nya aktier. Teckningskursen sätts till kvotvärdet 0,02 kronor. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB med rätt och skyldighet för Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att överföra aktierna för utjämning.

Därtill beslutade stämman att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning så att antalet aktier skall vara lägst 6 800 000 och högst 27 200 000.

Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen ovan uppgår till totalt 503 080 750 stycken, minskas till totalt 10 061 615 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,02 kronor till 1,00 kronor. Beslutet är villkorat av att Hagberg & Aneborn Fondkommission AB och Jan Ståhlberg inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 50. Såvitt avser Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ska åtagandet vara begränsat till de 5 aktier Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tecknar enligt ovan medan Jan Ståhlberg ska svara för överföring av resterande aktier.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket.

De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 50 kommer vederlagsfritt att erhålla erforderligt antal aktier. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Stockholm den 27 november 2023

Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden