Pressmeddelande

23 aug 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2022

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida
Finansiella rapporter - Guard Therapeutics

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Andra kvartalet, april-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -21 000 KSEK (-11 583)
Resultat per aktie*: -0,06 SEK (-0,05)

Första halvåret, januari-juni, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -39 979 KSEK (-24 855)
Resultat per aktie*: -0,12 SEK (-0,12)

Soliditet**: 89% (81)
Likvida medel: 151 334 KSEK (66 939)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 30 juni 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET
• I början av april doserades den första patienten i den globala AKITA-studien vid ett studiecenter i Tyskland, och patientrekryteringen inleddes parallellt även i Kanada. AKITA-studien är en klinisk fas 2-studie av RMC-035 i patienter som genomgår hjärtkirurgi.
• Torbjörn Larsson rekryterades till rollen som Head of Chemistry, Manufacturing and Controls. Han tillträdde
sin tjänst den 1 maj.
• I juni erhölls ett godkännande från Läkemedelsverket att starta en klinisk studie av RMC-035 inom njurtransplantation.

KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Doseringen av den första patienten i den globala fas 2-studien AKITA var en viktig milstolpe och den initiala patientrekryteringen har därefter fortlöpt enligt plan. Utöver Tyskland och Kanada har ytterligare deltagande kliniker i Tjeckien och Spanien tillkommit i studien.

Vi är även glada över att kunna expandera det kliniska programmet av RMC-035 till njurtransplanterade
patienter efter att ha erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta den första studien inom denna indikation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Inga ytterligare väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

Alla pressmeddelanden