Pressmeddelande

21 feb 2024  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Länk till bokslutskommunikén: Finansiella rapporter - Guard Therapeutics

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Resultaten från fas 2-studien AKITA stärker fortsatt utveckling av RMC-035 – positiv återkoppling från FDA

Fjärde kvartalet, oktober-december, 2023
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -17 096 KSEK (-40 491)
Resultat per aktie*: -1,70 SEK (-5,33)

Januari-december, 2023
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -113 323 KSEK (-112 839)
Resultat per aktie*: -11,26 SEK (-16,01)

Soliditet**: 78% (88)
Likvida medel: 83 741 KSEK (201 008)
* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen per den 31 december 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET

  • I november presenterade bolaget resultaten från AKITA-studien i ett så kallat ”late breaking clinical trial abstract” på American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week i Philadelphia.
  • Den 27 november hölls en extra bolagsstämma för beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split). Sammanläggningen genomfördes/registrerades den 18 december.
  • I december presenterades valberedningen för 2024, bestående av Jan Ståhlberg (eget innehav), Mia Arnhult (M2 Asset Management), Peter Wolpert (Stiftelsen Industrifonden) och Johan Bygge (styrelsens ordförande).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I januari 2024 meddelades att amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) gett positiv återkoppling avseende den fortsatta utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi. Nästa utvecklingssteg inbegriper en fas 2b-studie, bland annat i syfte att identifiera en optimal dosering av RMC-035.
  • I januari höll bolaget en R&D Update med fokus på nästa utvecklingssteg för RMC-035 vid öppen hjärtkirurgi samt framsteg inom den prekliniska utvecklingsplattformen bestående av nya peptider avsedda för kronisk behandling.


KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under slutet av det fjärde kvartalet genomförde bolaget ett mycket viktigt rådgivande möte med FDA i syfte att diskutera resultaten från AKITA-studien samt den fortsatta utvecklingsstrategin för RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi. Bolaget erhöll positiv återkoppling både avseende den integrerade utvecklingsstrategin samt utformningen av en kommande fas 2b-studie.

I november kunde vi för första gången presentera AKITA-resultaten i ett viktigt vetenskapligt sammanhang med stort internationellt deltagande vid ASN Kidney Week i Philadelphia. Eftersom bolaget nu går in i så kallad sen utvecklingsfas ser vi ett generellt ökat vetenskapligt och medicinskt intresse för vårt utvecklingsprojekt och våra ambitioner inom akuta njurskador.

Under den aktuella rapportperioden togs beslut om och genomfördes en så kallad omvänd split i syfte att förbättra handelsvillkoren och reducera det totala antalet aktier till ett för bolaget ändamålsenligt antal. Sammanslagningen av aktier hade ingen kassaflödespåverkan.

Vi är också glada att konstatera att bolagets tre största aktieägare är representerade i valberedningen som presenterades under slutet av året.

Alla pressmeddelanden