Pressmeddelande

22 nov 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics rapporterar positiva resultat från prekliniska studier

Guard Therapeutics rapporterar idag positiva resultat från prekliniska studier av bolagets läkemedelskandidat ROSgard i experimentella djurmodeller av sepsis. Två oberoende studier som genomförts vid Karolinska Institutet visar att ROSgard reducerar de skadliga effekter som uppstår både i lever och njurar när dessa organ utsätts för en generell inflammation samt oxidativ stress.

Studierna är ett led i Guard Therapeutics strategi för att utveckla ROSgard som ett skydd mot akuta njurskador inom ett flertal patientsegment, initialt hos patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi. De experimentella resultaten, som visar att ROSgard skyddar mot allvarliga typer av skador i både lever och njurar, stärker därmed bolagets framtida möjligheter att utvidga det kliniska användningsområdet av ROSgard till bredare patientgrupper med stort medicinskt behov och där det idag saknas effektiva behandlingar.
 
I de aktuella studierna, som genomfördes i samarbete med forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, utvärderades effekten av ROSgard i två separata och väletablerade djurmodeller för sepsis (”blodförgiftning”) i råtta, dels en modell av lipopolysackarid-inducerad inflammation (LPS) samt en CLP-modell (cecal ligation and puncture). I båda studierna påvisades organskyddande effekter av ROSgard utifrån ett flertal biomarkörer både i lever (ALT, AST) och i njurar (kreatinin, proteinuri).
 
”De positiva studieresultaten indikerar att den framtida användningen av ROSgard har potential att breddas till ytterligare områden med stora behov av bättre behandlingar, till exempel sepsis. Dessutom stärker de hypotesen att vår läkemedelskandidats skyddande mekanismer inte är specifika för njurarna utan kan generaliseras till andra organ och vävnader, vilket kan vara en fördel vid många olika akuta medicinska tillstånd inklusive hjärtkirurgi”, säger Guard Therapeutics vd, Tobias Agervald.
 
Läkemedelskandidaten ROSgard har förmåga att bland annat motverka svår oxidativ stress – en gemensam nämnare för många olika typer av akuta njurskador. Guard Therapeutics har valt att i den initiala kliniska utvecklingsfasen prioritera behandling i samband med öppen hjärtkirurgi under användning av hjärt-lungmaskin, där en större global fas 2-studie planeras att starta under det första kvartalet 2022. Det finns även möjlighet att expandera det fortsatta kliniska programmet till andra segment, till exempel patienter som genomgår njurtransplantation.

Alla pressmeddelanden