Pressmeddelande

09 dec 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2022

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

En valberedning ska enligt tidigare bolagsstämmobeslut utses inför kommande val och arvodering av styrelsen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad, som accepterat uppdraget, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB
  • Jan Ståhlberg, representerar eget innehav
  • Linda Karlsson Engdahl, representerar Axel Karlsson
  • Johan Bygge, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lämna förslag till; ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall), antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer och val av valberedning (alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen för de fall valberedningen anser att gällande principer och instruktioner bör uppdateras). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022.

Alla pressmeddelanden