Pressmeddelande

19 aug 2021  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-juni 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport
Andra kvartalet (2021-04-01-2021-06-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 583 KSEK (-8 315).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,05).

Första halvåret (2021-01-01-2021-06-30)
Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 855 KSEK (-17 568).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,11).

Soliditeten** uppgick den 30 juni 2021 till 81% (68)
Likvida medel: 66 939 KSEK (36 992)

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 212 998 874 utestående aktier per den 30 juni 2021 (154 124 156).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET

  • Bolaget erhöll i april ett godkännande från det amerikanska patentverket ”United States Patent and Trademark Office” (USPTO) för sin patentansökan som skyddar den biologiska läkemedelskandidaten ROSgard som produkt. Det godkända patentet följde det tidigare preliminära godkännandet (”Notice of Allowance”) som meddelades och kommunicerades i december 2020.
  • Den 9 april meddelades vidare att bolaget erhållit ett förhandsbesked (”Intention to Grant”) från det europeiska patentverket ”European Patent Office” (EPO) om ett kommande godkännande av motsvarande patentansökan i Europa. Nästa steg i processen är ett formellt godkännande, varefter patentet kommer att gälla till och med 2037.
  • På årsstämman den 12 maj invaldes i enlighet med valberedningens förslag Johan Bygge till rollen som styrelseordförande och Pia Gideon som ny styrelseledamot.
  • Den 31 maj meddelade bolaget att man tillsatt en extern rådgivande vetenskapskommitté (”Scientific Advisory Committee”; SAC) initialt bestående av fem globala experter.
  • Den 17 juni kunde bolaget rapportera att den sista patienten i den pågående fas 1b-studien rekryterats.

KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Det europeiska patentverkets förhandsbesked om patentgodkännande samt den godkända ansökan för motsvarande patent i USA innebär att Guard Therapeutics nu har säkrat ett viktigt patentskydd för ROSgard på en stor del av den globala läkemedelsmarknaden

Förstärkningen av styrelsen med ny styrelseordförande Johan Bygge och en ny ledamot Pia Gideon och deras samlade erfarenheter av bolagsutveckling, ledning och kommersialisering kommer väl till pass när Guard Therapeutics nu accelererar sin utveckling.

Den nyligen tillsatta rådgivande vetenskapskommittén består av fem internationellt ledande läkare och forskare inom thoraxkirurgi, intensivvård och njurmedicin. Kommitténs främsta uppgift i närtid är att bidra med expertkunskap för den slutliga utformningen av den planerade fas 2-studien av läkemedelskandidaten ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi.

Rekryteringen av sista patienten var en viktig milstolpe i den pågående fas 1b-studien. Studien utgör en viktig komponent i det långsiktiga utvecklingsarbetet av vår läkemedelskandidat och resultaten kommer att spela en stor roll inför det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet.

Alla pressmeddelanden