Pressmeddelande

12 maj 2022  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-mars 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Första kvartalet, januari-mars, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -18 979 KSEK (-13 272)
Resultat per aktie*: -0,06 SEK (-0,06)
Soliditet**: 91% (81)
Likvida medel: 171 260 KSEK (80 419)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 31 mars 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET

  • I början av året godkände den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM en ansökan om att genomföra en omfattande klinisk fas 2-studie av ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi. Detta var det första regulatoriska godkännandet av fas 2-studien som har fått namnet AKITA.
  • Kort därefter erhölls även godkännande från den kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada att expandera AKITA-studien till Kanada.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I början av april doserades den första patienten i den globala AKITA-studien vid ett studiecenter i Tyskland, och patientrekryteringen inleddes parallellt även i Kanada. I samband med studiestarten presenterades också fördjupad information om studiens utformning och indikativa tidslinjer för patientrekryteringen.
  • En ny medarbetare, Torbjörn Larsson, rekryterades till rollen som Head of Chemistry, Manufacturing and Controls. Han tillträder sin tjänst den 1 maj.


KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Vi ser mycket positivt på att fas 2-studien i hjärtkirurgi, AKITA, nu har inletts. Rekrytering av patienter pågår i både Nordamerika och Europa och vi planerar att inkludera ytterligare länder och prövningscenter för att fullfölja rekryteringen på bästa sätt.

AKITA-studien beräknas omfatta cirka 270 patienter och målet är att dokumentera en njurskyddande effekt av behandling med ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi.

Alla pressmeddelanden