Pressmeddelande

11 dec 2023  ·  Regulatorisk information

Styrelsen i Guard Therapeutics International AB (publ) fastställer avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier

Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 november, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 18 december 2023.

Vid den extra bolagsstämman 27 november 2023 beslutades om en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:50, vilket resulterar i att 50 aktier sammanläggs till 1 (en) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att efter att beslutet om sammanläggningen registrerats vid Bolagsverket fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslutet registrerades vid Bolagsverket den 8 december och bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet från stämman, fastställt att avstämningsdag för sammanläggning av aktier skall vara måndag den 18 december 2023.

För att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med den föreslagna sammanläggningskvoten beslutade även stämman att öka bolagets aktiekapital med 0,10 kronor genom nyemission av 5 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna var Hagberg & Aneborn Fondkommission AB med rätt och skyldighet för Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att överföra aktierna för utjämning. Hagberg & Aneborn Fondkomission AB har tecknat och blivit tilldelade 5 nya aktier i utjämningsemissionen.

Tidsplan för sammanläggningen:

14 december 2023Sista dag för handel med aktier före sammanläggningen samt med gammal ISIN-kod
15 december 2023Första dag för handel med aktier efter sammanläggningen samt med ny ISIN-kod. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
18 december 2023Avstämningsdag för sammanläggningen
19 december 2023Sammanläggningen genomförd

De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 50 kommer att vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Till följd av Sammanläggningen kommer aktierna i Guard Therapeutics att byta ISIN-kod. Från och med fredag 15 december 2023 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0021181559.

Nytt antal aktier

Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen av 5 aktier ovan uppgår till totalt 503 080 750 stycken, minskas till totalt 10 061 615 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,02 kronor till 1,00 kronor.

Alla pressmeddelanden