Pressmeddelanden


31 jan 2024

Guard Therapeutics presenterade utvecklingsstrategi och nya prekliniska resultat på R&D Update

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget genomfört en digital R&D Update den 30 januari 2024. Presentationen inkluderade en uppdatering kring kommande utvecklingssteg för läkemedelskandidaten RMC-035 samt framsteg inom den prekliniska utvecklingsplattformen av nya så kallade peptider avsedda för kronisk behandling. En inspelning av presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer
18 jan 2024

Guard Therapeutics bjuder in till R&D Update den 30 januari

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolaget arrangerar en digital R&D Update den 30 januari 2024 kl. 14:00-15:30. Bolaget kommer att diskutera resultaten från den genomförda fas 2-studien AKITA och den fortsatta utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten RMC-035, samt även presentera nya prekliniska resultat från bolagets peptidplattform. Förutom Guard Therapeutics vd Tobias Agervald och Chief Medical Officer Michael Reusch medverkar även Dr David Goldsmith, adjungerad professor i njurmedicin vid King’s College i London, som bland annat kommer ge ett externt perspektiv på AKITA-resultaten.

Läs mer
15 jan 2024  ·  Regulatorisk information

FDA ger Guard Therapeutics positiv återkoppling gällande fortsatt utvecklingsplan för RMC-035

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) gett positiv återkoppling avseende den fortsatta utvecklingen av bolagets ledande läkemedelskandidat RMC-035 inom öppen hjärtkirurgi. Nästa utvecklingssteg inbegriper en fas 2b-studie i syfte att identifiera en optimal dosering av RMC-035. Fas 2b-studien förväntas också möjliggöra den mest effektiva utformningen av en efterföljande registreringsgrundande fas 3-studie.

Läs mer
11 dec 2023  ·  Regulatorisk information

Styrelsen i Guard Therapeutics International AB (publ) fastställer avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier

Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 november, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 18 december 2023.

Läs mer
07 dec 2023

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2024

Guard Therapeutics International AB (publ) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut.

Läs mer
27 nov 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 27 november 2023

Idag, den 27 november 2023, hölls en extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Läs mer
10 nov 2023  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för januari-september 2023

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida.

Läs mer
24 okt 2023  ·  Regulatorisk information

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2023 kl. 10.30 i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, vån 8, Stockholm.

Läs mer
23 okt 2023

Guard Therapeutics presenterar “late breaking clinical trial abstract” på ASN Kidney Week 2023

Guard Therapeutics (GUARD), ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, meddelade idag att bolagets "late breaking clinical trial abstract" har valts ut för presentation vid American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week i Philadelphia i november 2023. Abstractet behandlar resultaten från den kliniska fas 2-studien AKITA som utvärderar företagets ledande läkemedelskandidat RMC-035 som en njurskyddande terapi vid öppen hjärtkirurgi.

Läs mer
28 sep 2023

Guard Therapeutics ger fördjupad information om utvecklingsstrategin för RMC-035

Guard Therapeutics [GUARD], ett bioteknikföretag specialiserat på njursjukdomar, lämnade idag ytterligare information avseende den fortsatta utvecklingsstrategin för läkemedelskandidaten RMC-035. Ett rådgivande möte med det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) planeras för att diskutera optimering av dos samt ramverket för en registreringsgrundande studie. Utvecklingsstrategin baseras på de nyligen presenterade top line-resultaten från fas 2-studien AKITA, som visade statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta njurskyddande effekter av RMC-035 efter öppen hjärtkirurgi.

Läs mer

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Postadress

Guard Therapeutics AB
Box 5216
102 45 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Guard Therapeutics
Nybrogatan 34, 2 tr
114 39 Stockholm, Sweden

Telefon

+46 (0)8 670 65 51

E-post

info@guardtherapeutics.com