Klinisk utveckling

I början av 2022 inleddes en global fas 2-studie av RMC-035

Under våren 2019 initierades den första kliniska studien av RMC-035 (ROSgard). Ett fas 1-program av RMC-035 omfattande fyra separata studier har nu framgångsrikt genomförts och visar att RMC-035 har en gynnsam säkerhetsprofil och ändamålsenliga farmakokinetiska egenskaper för framtida behandling av akuta njurskador.

I april 2022 doserades sedermera den första patienten i en global fas 2-studie (AKITA) av RMC-035. Studien utförs i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och därmed löper risk att utveckla akuta njurskador.

Under hösten 2022 expanderades det kliniska programmet genom start av en fas 1b-studie med RMC-035 inom njurtransplantation.


Kliniska studier med RMC-035


Tidiga fas 1-studier

Följande fas 1-studier har genomförts med positiva resultat:

  • ROS-01: Studie i friska försökspersoner där RMC-035 administrerades i enstaka och ökade doser (SAD) i doseringsintervallet 0.08 till 2.6 mg/kg. (Studien genomfördes i Sverige)
  • ROS-02: Studie i friska försökspersoner där RMC-035 administrerades i upprepade och ökade doser (MAD) i doseringsintervallet 0.43 till 1.3 mg/kg. (Studien genomfördes i Sverige)
  • ROS-03: Studie i patienter med varierande grad av nedsatt njurfunktion (eGFR≥15 till ≤90 mL/min/1.73 m2) där RMC-035 administrerades som en enskild dos (0.43 mg/kg). (Studien genomfördes i Sverige)

  Sammanfattningsvis visar resultaten från fas-1 programmet av RMC-035 en gynnsam säkerhetsprofil och goda farmakokinetiska egenskaper som bygger en solid grund inför kommande studier.


  Kliniska studier inom hjärtkirurgi

  ROS-04

  På basen av befintliga fas 1-resultat genomfördes under 2021 den första studien i intensivvårdspatienter i samband med öppen hjärtkirurgi (fas 1b). Studien genomförs vid ett större hjärtkirurgiskt centrum i Tyskland. Studien omfattade totalt 12 patienter (8 erhöll RMC-035 och 4 erhöll placebo). Det huvudsakliga syftet med fas 1b-studien var att utvärdera läkemedelskandidatens säkerhets- och tolerabilitetsprofil samt farmakokinetiska egenskaper i målgruppen för behandling, inklusive infusion av studieläkemedlet via en central venkateter. Resultaten från studien kommunicerades under september 2021 och visade att RMC-035 tolererades väl utan några rapporterade biverkningar kopplade till studieläkemedlet. De farmakokinetiska analyserna visade önskvärda nivåer av RMC-035 i blodbanan och bekräftar valet av fortsatt doseringsregim i den planerade fas 2-studien. Dessutom visade en explorativ analys av biomarkörer i urinen en tydlig trend av minskad cellskada i njuren hos de patienter som behandlades med RMC-035, med statistiskt signifikant minskning av biomarkören L-FABP (liver fatty acid binding protein).


   AKITA-studien

   I början av 2022 inleddes en global fas 2-studie, AKITA-studien, av RMC-035.

   Det primära syftet med fas 2-studien är att visa en kliniskt relevant behandlingseffekt i målgruppen för behandling, det vill säga prevention av akuta njurskador i samband med öppen hjärtkirurgi. Ett antal viktiga sekundära effektmått, till exempel förändring av njurfunktionen under sjukhusperioden och upp till tre månader efter operationen, kommer att analyseras. Detta i syfte att karaktärisera behandlingseffekten på ett optimalt sätt och skapa ett robust dataunderlag för att i samråd med regulatoriska myndigheter säkerställa utformning och val av utfallsmått i en registreringsgrundande studie. Utformningen av fas-2 studien har förankrats hos ledande globala experter inom området (Guard Therapeutics rådgivandevetenskapliga kommitté)

   AKITA-studien genomförs både i Nordamerika och Europa och omfattar cirka 270 patienter. Fas 2-studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och möjliggör, vid positivt utfall, start av en registreringsgrundande studie.


   Kliniska studier inom njurtransplantation

   ROS-06

   Baserat på tillgängliga prekliniska och kliniska resultat har vi valt att expandera det kliniska programmet för RMC-035 till njurtransplantation. Mottagaren av en donerad njure från en avliden donator kommer att behandlas med RMC-035 i syfte att minska de skador som uppstår i samband med transplantationen i syfte att förbättra njurfunktionen och ytterst förlänga överlevnaden av den donerade njuren.

   ROS-06 som inleddes i augusti 2022 och är en oblindad studie utan kontrollgrupp och omfattar 12 patienter som genomgår njurtransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Initialt inkluderas åtta patienter till två dosgrupper och efter en interimanalys av läkemedelskandidatens farmakokinetik kan ett beslut fattas om att eventuellt gå vidare till en valfri tredje dosgrupp. Studiens primära utfallsmått omfattar den farmakokinetiska profilen för RMC-035, och resultaten kommer att ligga till grund för en potentiell efterföljande fas 2-studie (effektstudie) med målet att förbättra njurfunktionen hos njurtransplanterade pattienter med avliden donator.