Pressmeddelande

05 feb 2014

Vetenskaplig publikation bekräftar skyddande effekt av A1M-läkemedel vid havandeskapsförgiftning

Forskare knutna till A1M Pharma har i forskningstidskriften Plos One publicerat en vetenskaplig studie om proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) och där påvisat att A1M skyddar mot skador på moderkakan och njuren i en fårmodell för havandeskapsförgiftning (preeklampsi).

Länk till Plos One-artikeln i pdf-format

Sammanfattning av studien och studieresultat
A1M Pharma har utvecklat ett läkemedel som nu har testats på får med havandeskapsförgiftning framkallad på konstgjord väg. Försöken gjordes på femton dräktiga får där hälften av tackorna fick en dos av det läkemedel som testades, medan den andra hälften utgjorde kontrollgrupp. Fåren hade utvecklat de symtom som ses vid havandeskapsförgiftning. Hos de får som fick läkemedlet läkte skadorna på deras moderkakor och njurar och blodtrycket sjönk. Inga av de behandlade djuren fick några biverkningar av läkemedelskandidaten A1M001.

VD Tomas Eriksson kommenterar
– Det är naturligtvis mycket glädjande och ett stort steg i rätt riktning att vår behandlingsidé har visat sig fungera i djurmodell. De positiva resultaten stärker oss ytterligare i vårt arbete gällande utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning baserad på A1M-proteinet.

För ytterligare information hänvisas till 
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB,
tfn 046-286 50 30.


Bakgrundsinformation

Plos One
Plos One drivs av den ideella organisationen PLoS (Public Library of Science) och har till uppgift att rapportera om ny forskning från alla discipliner inom naturvetenskap och medicin. Tidskriften är väletablerad inom biomedicin och publicerar endast artiklar som har passerat så kallad ”peer-review”, det vill säga att artiklarna har granskats och godkänts av vetenskapliga experter inom området.

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
Havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi, är en sjukdom som drabbar cirka 5 procent av alla gravida kvinnor världen över. Preeklampsi yttrar sig som proteinuri (protein i urinen) och stigande blodtryck mot slutet av graviditeten, kramper och i värsta fall kan detta leda till död för både mamman och fostret. Det finns idag ingen bot förutom att avbryta graviditeten och behandlingen är enbart symtomatisk. Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till att gravida kvinnor och deras barn dör, speciellt i tredje världen där det kan vara svårare att få akut lindrande behandling.

A1M
A1M är ett protein som finns naturligt hos alla människor och djur. Dess funktion är att rensa upp blod och vävnader från giftiga ämnen som fria radikaler och nedbrytningsprodukter av hemoglobin. Det är dessa som orsakar sjukdomen preeklampsi och forskarna hos A1M Pharma har tidigare visat att kroppen försöker försvara sig genom att öka produktionen av A1M-molekylen. A1M Pharmas behandlingsidé är alltså att ”hjälpa naturen på traven” genom att tillföra extra doser av A1M, vilket nu har visat sig fungera i djur.

A1M Pharma AB
A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.
Alla pressmeddelanden