Pressmeddelande

13 maj 2014

Teckningstiden inleds

A1M Pharma: Idag inleds nyemissionen

Idag, den 13 maj 2014, inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen och teckningstiden löper till och med den 27 maj 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs A1M Pharma cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Prospekt, teaser och anmälningssedel II finns att tillgå på A1M Pharmas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.a1m.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se). A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.


Företrädesemissionen i sammandrag

 • Teckningstid: 13 maj – 27 maj 2014.
 • Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 maj 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2014.
 • Avstämningsdag var den 9 maj 2014.
 • Erbjudandet omfattar högst 9 223 125 aktier, motsvarande 23 980 125 SEK. Antal aktier innan nyemissionen är 15 371 875 stycken.
 • Värderingen pre-money är cirka 40 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 maj – 22 maj 2014.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.
 • A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat prospekt.


VD Tomas Eriksson kommenterar

– A1M Pharma har under 2013 tagit flera steg framåt och tack vare mycket lovande resultat från omfattande grund- och preklinisk forskning har vi skaffat oss goda förutsättningar för att inom överskådlig framtid kunna behandla bolagets huvudindikationer. Med det kroppsegna A1M-proteinet som utgångspunkt i vår läkemedelsplattform har vi fokus på två mycket intressanta områden, havandeskapsförgiftning och njurskador. För att bland annat uppnå prekliniskt proof of concept avseende behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt att uppnå prekliniskt proof of concept för njurskador genomför vi nu en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier i A1M Pharma.


Samtidig separat kvittningsemission avseende tidigare erhållet konvertibelt lån

Samtidigt som den förestående företrädesemissionen genomförs en separat kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen och kommer att reducera A1M Pharmas skuldsättning väsentligt.


Informationsträffar, webbhearing och lunchträff

I samband med nyemissionen kommer A1M Pharma att delta på informationsträffar, en lunchträff och en webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. Gällande investerarlunchen i Stockholm bjuds det på lunch (begränsade platser, först till kvarn-princip). För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på 0431-47 17 00 elleranmalan@sedermera.se.
 • Malmö - 13 maj 2014 kl. 17.30. Malmö Börshus, Skeppsbron 2.
 • Luleå – 19 maj 2014 kl. 18.00.
 • Skellefteå – 20 maj 2014 kl. 18.00. Scandic Hotell.
 • Stockholm (investerarlunch) – 22 maj 2014 kl. 11.45. Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7, precis vid Hötorget. Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 23 maj 2014 kl. 10.00,www.aktietorget.se
A1M Pharma AB (publ), 556755-3226 Pressmeddelande 2014-05-13


Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.


För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se


För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden