Pressmeddelande

06 maj 2014  ·  Regulatorisk information

Prospekt tillgängligt

A1M Pharma publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 13 maj 2014. Prospektet finns tillgängligt på bolagets (www.a1m.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Folder och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.  

A1M Pharma Prospekt


Kort om A1M Pharma

A1M Pharma bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.  


Företrädesemissionen i sammandrag

  • Teckningstid: 13 maj – 27 maj 2014.
  • Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.
  • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014.
  • Avstämningsdag är den 9 maj 2014.
  • Erbjudandet omfattar högst 9 223 125 aktier, motsvarande 23 980 125 SEK. Antal aktier innan nyemissionen är 15 371 875 stycken.
  • Värderingen pre-money är cirka 40 MSEK.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 maj – 22 maj 2014.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.
  • A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.

Folder och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på bolagets (www.a1m.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
 


Samtidig separat kvittningsemission avseende tidigare erhållet konvertibelt lån

Samtidigt som den förestående företrädesemissionen genomförs en separat kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen.  


För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se  


För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden