Pressmeddelande

18 maj 2016  ·  Regulatorisk information

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

A1M Pharma AB (”A1M Pharma”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission som inleds den 19 maj 2016. A1M Pharma kommer i samband med företrädesemissionen att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och dess framtidsplaner.

Läs som PDF

Prospekt, teaser och anmälningssedel
Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Den 19 maj 2016 kommer även bolagets IR-portal (www.irportalen.se/a1m) att publiceras, där samlad information om emissionen finns tillgänglig.

Informationsträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer A1M Pharma att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.
 • 25 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 27 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 30 maj 2016 kl. 17.30 – 20.30, Nasdaqs lokaler, Hörsalen, Tullvaktsvägen 15, Stockholm.
  Anmälan sker via www.investerarbrevet.se/pages/1705
 • 1 juni 2016, Sedermeradagen Göteborg. Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se eller via www.sedermeradagen.se
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden