Pressmeddelande

07 sep 2020  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Idag, den 7 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 augusti 2020 om företrädesemission av högst 51 374 718 aktier (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 10 september 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 027 494,36 kronor. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 14 september 2020 till och med den 28 september 2020.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning (övertilldelningsemission)
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 31 oktober 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsemission) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i bolagets aktie. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 7 500 000 aktier enligt bemyndigandet till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.
 
Lund den 7 september 2020
Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden