Pressmeddelande

02 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Idag, den 2 november 2015, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


 Beslut om införande av Incitamentsprogram 2015/2018

Stämman beslutade om införandet av Incitamentsprogram 2015/2018 genom a) emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter, anställda i Bolaget samt nyckelpersoner till Bolaget.  

Vidare beslutade stämman om införandet av Incitamentsprogram 2015/2018 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till anställda mfl i Bolaget på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2015/2018”).  

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB, org.nr. 556783-9609, (”Dotterbolaget”). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda personer som är eller blir anställda i Bolaget, styrelseledamöter eller andra av styrelsen definierade som nyckelpersoner för Bolaget (”Anställda”) att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan. Totalt bedöms cirka tjugo personer komma att erbjudas teckningsoptioner.  

Aktieägaren finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.  

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 2 000 000 stycken motsvarande cirka 5,4 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
 
 1. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget
Emissionen, vilken omfattar högst 2 000 000 teckningsoptioner 2015/2018 skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.  

 1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget skall emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.
 1. Teckningsrätt och tilldelning
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget skall efter teckning erbjuda Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna enligt särskilda villkor.
 1. Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall ges ut med betalning motsvarande optionspriset.
 1. Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från och med den 2 november 2015 till och med den 6 november 2015 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.
 1. Optionsbevis
Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller order.
 1. Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 80 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga B).
 1. Teckningskurs
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption skall utgöras av stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av, under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015, ökad med 50 procent. Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen enligt AktieTorget. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på stamaktien.
 1. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 november 2018 – 1 december 2018.
 1. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Silotornet AB önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling.
 1. Utdelning
Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 1. Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 1. Bolagsordning
Bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Lund.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga – ”Villkor för A1M Pharmas AB (publ) teckningsoptioner 2015/2018”. Bland annat framgår av § 8 att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 80 000 kronor genom utgivande av högst 2 000 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 0,04 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 5,4 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget.  

 1. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda
Stämman beslutade om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 2 000 000 teckningsoptioner 2015/2018 i Bolaget till Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2015/2018. Anställda skall erbjudas att förvärva högst 30 000 teckningsoptioner vardera, Bolagets VD och ledning skall erbjudas att förvärva högst 250 000 teckningsoptioner vardera, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget skall erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner vardera i Incitamentsprogram 2015/2018.

Teckningsoptionerna skall erbjudas Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, till en premie motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en optionsvärderingsmodell baserad på Black & Scholes. Beräkningen baseras på en teckningskurs på stamaktien motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med den 19 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015 enligt AktieTorget ökad med 50 procent.

När Teckningsoptioner erbjuds Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, vid ett senare tillfälle än ovan ska optionspriset omräknas enligt ovan modell med då aktuell kurs och aktuell löptid.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Silotornet AB önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till Bolaget, ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling.
 

Värdering m.m.

Anställdas, styrelseledamöters och andra nyckelpersoners till Bolaget förvärv av teckningsoptionerna skall ske till externt bedömt marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna skall baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av en oberoende värderare.  

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption skall utgöras av stamaktiens genomsnittskurs ökad med 50 procent under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015 enligt AktieTorget. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på stamaktien.  


Kostnader och påverkan på nyckeltal

Med hänsyn till att teckningsoptionerna skall överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte Incitamentsprogrammen i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Bolaget avser att lämna en Bonus till personer som är anställda i Bolaget motsvarande premien för 10 000 teckningsoptioner. Bolagets kostnad för detta blir cirka 100 tkr om samtliga dessa personer accepterar erbjudandet. Vid ett antaget pris per teckningsoption om 10,50 kronor kommer Bolaget att erhålla en sammanlagd teckningsoptionspremie om cirka 1,2 Mkr kronor vid fullt utnyttjande. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 10,50 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om ca 21 miljoner kronor.


Planerad kallelse till ny extra bolagsstämma

Kallelse till ny extra bolagsstämma är planerad att kommuniceras inom kort, i enlighet med information från pressmeddelande (med rubrik: ”Avsikt att kalla till ny extra bolagsstämma för justering av villkor i incitamentsprogram 2015/2018”) publicerat den 30 oktober 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden