Pressmeddelande

19 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma 2015-11-19

Idag, den 19 november, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma. Nedan följer en redogörelse för det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.


Beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Silotornet AB, att förlänga den tidsperiod som ligger till grund för att räkna fram teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av teckningsoption i Incitamentsprogram 2015/2018 från den 30 oktober 2015 till den 5 november 2015.  

Således ska teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption utgöras av stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av, under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 5 november 2015, ökad med 50 procent. Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen enligt AktieTorget.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden