Pressmeddelande

18 maj 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 18 maj 2015, hölls årsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer

Stämman beslutade dels att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till två styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin, Greg Batcheller, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Magnus Gram omväljs som styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Greg Batcheller till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare sida skall vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden