Pressmeddelande

14 maj 2020  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2020 i Guard Therapeutics International AB (publ)

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits denna dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet valberedningens förslag att omvälja Göran Forsberg, Cristina Glad, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cristina Glad omvaldes som styrelseordförande.
 
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.
 
Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 10 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.
 
Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 38 531 039 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.
 
Lund den 14 maj 2020
Guard Therapeutics International AB (publ)

Alla pressmeddelanden