Pressmeddelande

14 feb 2017  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2017 kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 mars 2017, och
• anmäla sig till bolaget skriftligen senast onsdagen den 8 mars 2017 till A1M Pharma AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 046-286 50 30 eller per e-post till te@a1m.se. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) samt uppgift om eventuella ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 mars 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.a1m.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Ändring av bolagsordningen
8. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen
9. Emission av units med företrädesrätt för aktieägarna
10. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Emission av units med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med sammanlagt högst 8 738 471,68 kronor genom emission av högst 54 615 448 units, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption, innefattande dels emission av högst 163 846 344 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 553 853,76 kronor, dels emission av högst 54 615 448 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 2 184 617,92 kronor. För emissionen av units ska följande villkor gälla:

(a) Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 mars 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt berättigande till teckning av en unit, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption berättigande till teckning av en ny aktie.
(b) Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Sålunda tecknade units ska:
(i) i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
(ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat units utan stöd av uniträtter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
(iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(c) Betalning om 2,25 kronor per tecknad unit – 0,75 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
(d) Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
(e) Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 24 mars 2017 till och med den 12 april 2017 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den fjärde bankdagen efter tilldelningsbesked avsänts till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälning, teckning och betalning.
(f) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 20 aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel av bolagets aktier på First North. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:
(a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.
(b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
(c) § 5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Tidigare lydelse
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

(d) Inför sammanläggningen tillskjuter Erik Penser Bank AB på bolagets uppdrag till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart med 20, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana aktieägares antal aktier är jämnt delbart med 20. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden härför ska bäras av bolaget.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 54 615 448. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 10 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund, och på bolagets webbplats www.a1m.se samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund den 13 februari 2017
A1M Pharma AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
Alla pressmeddelanden