Pressmeddelande

18 sep 2014  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2014 kl. 13.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.  


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 oktober 2014, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 oktober 2014 skriftligen till A1M Pharma AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-286 50 30 eller per e-post te@a1m.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 7 oktober 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.  


Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.a1m.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  


Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 981 105 st. Bolaget innehar inga egna aktier.  


Förslag till dagordning:
  1. Stämman öppnas.

  2. Val av ordförande vid stämman.

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4. Val av en eller två justeringspersoner.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Godkännande av dagordningen.

  7. Val av ny styrelseledamot.

  8. Stämman avslutas.
 

Val av ny styrelseledamot (punkt 6)


Aktieägare representerande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall utökas till sex styrelseledamöter och att Christina Lloyd nyväljs som styrelseledamot.  

Christina Lloyd, född 1961, är specialist i gynekologi och obstetrik och har lång erfarenhet bland annat som Clinical Medical Regulatory Director vid Novo Nordisk Scandinavia samt Nordic Medical Affairs Director vid Ferring Pharmaceuticals. Christina har även ingått som rådgivare i ett antal Advisory boards.  


Övrigt

Fullständigt beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.a1m.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).  


Lund i september 2014

A1M Pharma AB (publ)

STYRELSEN  


Kallelsen i PDF format
Alla pressmeddelanden