Pressmeddelande

15 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2015 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2015, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 11 maj 2015 skriftligen till A1M Pharma AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-286 50 30 eller per e-post te@a1m.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 11 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.  


Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.a1m.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  


Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 981 105. Bolaget innehar inga egna aktier.  


Förslag till dagordning:
 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om
 10. a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
 


Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.  


Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till två styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin, Greg Batcheller, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Magnus Gram omväljs som styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.  


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare sida skall vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.  


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015.  

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.  

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  


Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.a1m.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  


Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).  


Lund i april 2015
A1M Pharma AB (publ)
STYRELSEN  


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden