Pressmeddelande

24 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Insynspersoner och samarbetspartners avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

A1M Pharma meddelar härmed att insynspersoner och samarbetspartners* i bolaget avser nyttja 99 787 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av samma antal nya aktier i bolaget, motsvarande en investering om totalt cirka 600 000 SEK.

Läs som PDF

*Innefattande följande insynspersoner och samarbetspartners: Tomas Eriksson, Martin Austin, Anders Ermén, Stefan Hansson, Christina Lloyd, Bo Åkerström, Gunnar Telhammar, Baulos International SA, Fredrik Olsson, Ermén Produktion & Redovisning AB och Laika Consulting AB.

A1M Pharmas huvudägare Baulos Capital Belgium SA har vid ett tidigare tillfälle nyttjat 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier motsvarande en investering om totalt cirka 1,2 MSEK. Detta gör att insynspersoner och samarbetspartner totalt valt att nyttja ca 300 000 teckningsoptioner motsvarande omkring 10 % av de totalt antal utestående optionerna av serie TO 1.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 26 november 2015, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptionen är den 24 november 2015. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 26 november 2015 varav det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär snarast möjligt om man önskar teckna optionerna om dessa finns registrerade vi en förvaltare (aktiedepå).

För information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen ta del av pressmeddelande publicerat den 5 november 2015 på A1M Pharmas eller AktieTorgets respektive hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se). För teaser, anmälningssedel och ytterligare information avseende teckningsoptionerna, klicka här.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden