Pressmeddelande

19 maj 2016  ·  Regulatorisk information

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i A1M Pharma AB:s (”A1M Pharma”) nyemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs A1M Pharma cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader. A1M Pharma har i företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen. Bolaget har även erhållit garantiteckning om cirka 35,4 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av emissionsvolymen. Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA har av ovanstående avtalat om teckningsförbindelse om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen. Baulos Capital Belgium SA har även gjort garantiåtagande om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av emissionsbeloppet.

Läs som PDF

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Sidan samlar även information om bolagets verksamhet, filmade bolagspresentationer samt analyser av bolaget. Adressen till denna emissionssida är www.irportalen.se/a1m och där går det att även ladda ner prospekt, teaser och anmälningssedel. Dessa dokument finns även att tillgå på A1M Pharmas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.a1m.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

VD Tomas Eriksson kommenterar
– Vi arbetar fokuserat vidare med sikte på kommande kliniska studier och har under 2016 ett antal viktiga aktiviteter att genomföra. I dagsläget arbetar vi med att utveckla tillverkningsprocessen hos våra kontraktstillverkare, med sikte på att säkerställa storskalig läkemedelstillverkning. Parallellt med detta fortsätter vi arbetet med fortsatta prekliniska studier vad gäller främst toxikologi och dosering. Under 2016 har vi även för avsikt att teckna utvecklingsavtal alternativt avtal om utlicensiering inom diagnostik. Vi vill vara med och förändra livet för miljoner kvinnor och barn och det kapital som nu inbringas är avsett att finansiera fortsatt utveckling av A1M Pharmas verksamhet, vilken slutligen kan resultera i en kommersiell lansering av behandlingsmetoder för såväl havandeskapsförgiftning som akuta njurskador.

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 maj 2016. Avstämningsdag var den 13 maj 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) tecknings¬rätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Företrädesemission om högst 43 692 355,20 SEK, vilket motsvarar 16 804 752 aktier.

Antal aktier innan nyemissionen: 37 810 696 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 98,3 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 19 – 31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.

Aktiens ISIN-kod: SE0005876828.

Marknadsplats: A1M Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

Teckningsförbindelser och garantiteckning
A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen. Bolaget har även på förhand skriftligen avtalat om garantiteckning om cirka 35,4 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av emissionsvolymen. Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA har av ovanstående avtalat om teckningsförbindelse om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av emissionsvolymen. Baulos Capital Belgium SA har även gjort garantiåtagande om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av emissionsbeloppet. Garanter tilldelas aktier, högst motsvarande sitt garantibelopp, i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad.

Informationsträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer A1M Pharma att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se. Du hittar även anmälan på www.irportalen.se/a1m.
  • 25 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 27 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 30 maj 2016 kl. 17.30 – 20.30, Nasdaqs lokaler, Hörsalen, Tullvaktsvägen 15, Stockholm. Anmälan sker via www.investerarbrevet.se/pages/1705
  • 1 juni 2016, Sedermeradagen Göteborg. Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
Prospekt, teaser och anmälningssedel
Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via bolagets IR-portal (www.irportalen.se/a1m), A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden