Pressmeddelande

05 nov 2015

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 5 november 2015, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med A1M Pharmas företrädesemission i april 2015. Nyttjandeperioden pågår till och med den 26 november 2015. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 6,00 SEK per aktie.

Pressmeddelandet som PDF

– Vi befinner oss i en spännande och intensiv fas i vilken arbetet fortskrider planenligt. Det kapital A1M Pharma eventuellt tillförs genom nyttjande av teckningsoptionerna möjliggör att vi kan fortsätta bedriva utvecklingsarbetet i hög takt. Vi har en stark plattform med utvecklingsprojekt och ser goda möjligheter att ta bolaget till nästa steg i utvecklingen, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

Under nyttjandeperioden kommer A1M Pharma att publicera information om bolaget och dess utvecklingsprojekt, den aktuella möjligheten att teckna aktier med hjälp av teckningsoptioner samt möjliggöra bokning av plats på de investerarträffar som är planerade under november via en särskild webbplats (IR-portal). IR-portalen har adressen www.irportalen.se/a1m

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
 • Nyttjandeperiod: 5 november – 26 november 2015.
 • Teckningskurs: 6,00 SEK.
 • Emissionsvolym: Det finns 3 059 645 stycken utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs A1M Pharma cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 24 november 2015.
 • Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 210,6 MSEK (pre-money).
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på A1M Pharmas IR-portal www.irportalen.se/a1m och hemsida (www.a1m.se). Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna
 • Nyttjandeperiod inleds: 5 november 2015.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 24 november 2015.
 • Nyttjandeperiod avslutas: 26 november 2015.
 • Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015.
 • Planerad kommunicering av utfall: V.49 2015.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: V.51 2015.
Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1
Om du har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Om du har dina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 5 november till och med den 26 november 2015. För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid.

Om du har dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Däremot utsändes anmälningssedel och folder med en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) samt A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se). I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 5 november till och med den 26 november 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras behöver säljas senast den 24 november 2015 eller nyttjas senast den 26 november 2015. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs således att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden