Pressmeddelande

15 apr 2015

Idag inleds emissionen

Idag, den 15 april 2015, inleds teckningstiden i A1M Pharmas emission av units. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen. Teckningstiden löper till och med den 29 april 2015. Vid fulltecknad emission tillförs A1M Pharma initialt cirka 29 MSEK genom aktier, före emissionskostnader. I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma ytterligare cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på A1M Pharmas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.a1m.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se) samt på bolagets IR-portal (www.irportalen.se/a1m). A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK och garantiteckning (utan ersättning) om cirka 8 MSEK, totalt motsvarande cirka 88 procent av emissionsvolymen. Härutöver har A1M Pharmas VD Tomas Eriksson avgett avsiktsförklaring om ytterligare 250 KSEK.

Anmälningssedel i PDF

Teaser i PDF


Erbjudandet i sammandrag

 
 • Teckningstid: 15 april – 29 april 2015.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 8 april 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 9 april 2015. Avstämningsdag var den 10 april 2015. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Teckningskurs: 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar 5,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Erbjudandet omfattar högst 5 269 290 aktier och högst 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 29 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 15,8 MSEK. Totalt cirka 44,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Antal aktier innan emissionen är 28 981 105 stycken.
 • Värderingen pre-money är cirka 159,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 april – 27 april 2015.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 april 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.
 • Övertilldelningsoption: För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst cirka 4,7 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 2,6 MSEK) att utnyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. För specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till rubrik “Option vid överteckning” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” i bolagets prospekt.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande och garantiteckning finns att ta del av i upprättat prospekt.
 


Teckningsförbindelser och garantiteckning

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK och garantiteckning (utan ersättning) om cirka 8 MSEK, totalt motsvarande cirka 88 procent av emissionsvolymen. Härutöver har A1M Pharmas VD Tomas Eriksson avgett avsiktsförklaring om ytterligare 250 KSEK. Utöver Baulos Capital Belgium SA och Bertil Lindqvist äger inga av de parter som avtalat om teckningsförbindelse i den aktuella emissionen aktier i A1M Pharma. Därav överlåter Baulos Capital Belgium SA, Bo Åkerström, Stefan Hansson, Magnus Gram och Gregory Batcheller vederlagsfritt uniträtter till teckningsåtagarna för aktuell teckningsförbindelse.  


VD Tomas Eriksson kommenterar

– Vi befinner oss i ett viktigt skede och har gått in i 2015 stärkta av de framsteg vi gjort och med de positiva resultat vi hittills uppnått vilket ger oss ytterligare tyngd i arbetet gällande framför allt utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. För att kunna fortsätta hålla högsta takt i utvecklingsarbetet genomför vi nu en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna.  


Informationsträffar

I samband med emissionen kommer A1M Pharma att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående vänligen besök bolagets IR-portal (www.irportalen.se/a1m), kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.  
 • Göteborg – 15 april 2015 kl. 18.00. Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65.
 • Stockholm – 16 april 2015 kl. 17.45 – 21.00. Scandic Klara, Slöjdgatan 7.
 • Jönköping – 22 april 2015 kl. 18.30 – 21.00. Grand Hotel vid Hovrättstorget.
 • Stockholm – 23 april 2015 kl. 18.00 – 20.00. 7A Centralen, Vasagatan 7.
 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med emissionen.  

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se  

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden