Pressmeddelande

16 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Huvudägare nyttjar 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1

A1M Pharma meddelar att huvudägaren Baulos Capital Belgium SA har nyttjat 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier motsvarande totalt cirka 1,2 MSEK.

Nyheten som PDF

Under företrädesemissionen i april 2015 stod huvudägaren Baulos Capital Belgium SA både som teckningsåtagare och kostnadsfri garant till en signifikant del av emissionsvolymen. Nu har huvudägaren nyttjat 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en investering om cirka 1,2 MSEK.

Det totala antalet teckningsoptioner som storägaren innehaft uppgår till 727 272. Utöver de 200 000 aktier som Baulos Capital Belgium SA själv nyttjat, har bolaget ställt 250 000 teckningsoptioner till förfogande för en utbildningssatsning, med målet att genomföra en ägarspridning och tillföra A1M Pharma upp till 500 nya aktieägare. De resterande 277 272 teckningsoptionerna är planerade att gå till ett utvalt antal långsiktiga investerare som indikerat sin avsikt att nyttja dessa optioner.

– Huvudägaren har visat stor tilltro till A1M Pharma genom sina åtaganden både under emissionen i våras och när det gäller hanteringen av teckningsoptionerna. Vi uppskattar verkligen den betydande uppbackning som huvudägaren tidigare har gett och fortsatt ger oss. Ända sedan bolaget grundades har Baulos varit huvudfinansiär och tagit ett avgörande finansiellt ansvar genom åren. Vi tycker också att det är roligt att vi på ett unikt sätt haft möjlighet att attrahera nya aktieägare till bolaget. Det är något både vi som bolag och befintliga aktieägare vinner på i längden, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 26 november 2015, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptionen är den 24 november 2015.

För information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen ta del av pressmeddelande publicerat den 5 november 2015 på A1M Pharmas eller AktieTorgets respektive hemsidor (www.a1m.se och www.aktietorget.se). För teaser, anmälningssedel och ytterligare information avseende teckningsoptionerna, klicka här.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden