Pressmeddelande

16 sep 2014

Henning Schneider i A1M Pharmas vetenskapliga råd erhåller IFPA-utmärkelse

Professor Henning Schneider, medlem i A1M Pharmas vetenskapliga råd, har erhållit en av de främsta utmärkelserna för forskare inom placentaområdet– IFPA Senior Awardin Placentology. Utmärkelsen delades ut på IFPA:s (International Federation of Placenta Associations) stora kongress i Paris som ägde rum 9–12 september.

– Man kan se det som en belöning för ett livsverk; ända sedan Schneider inledde sin forskarkarriär som student i Paris har han jobbat med att utveckla sin moderkaksmodell/placentamodell som är oehört viktig inom vårt område, säger den svenska kollegan Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och tillika en av A1MPharmas grundare.

Med en ”modell” avses i forskningssammanhang en experimentell metod som så långt det är möjligt efterliknar verkligheten. Henning Schneiders placentamodell är enlaboratorieuppställning där en del av mänsklig placentavävnad genomströmmas av två blodflöden – precis som i kvinnans livmoder. Det är bland annat genom att använda dennamodell som A1M Pharmas forskare har kunnat påvisa de positiva effekterna av A1M.

Kring Henning Schneiders modell har forskare från hela världen skapat ett professionellt nätverk. Stefan Hansson har varit med och tagit initiativet till en årlig konferens som heltfokuserar på tillämpningar av modellen: the Human Placental Perfusion Workshop. Sammanlagt har sju sådana konferenser hållits, och intresset bara växer för varje år.

– Schneiders modell är så oerhört komplex och avancerad att det är nödvändigt att vi som använder oss av den träffas ofta för att utbyta råd och rön och etablera kvalitetskriterier,säger Stefan Hansson.

Henning Schneider, professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Berns Universitet
Henning Schneider följer upp sin långa karriär som forskande kliniker vid kvinnosjukhuset i Bern genom att samarbeta med ett nätverk av forskningsgrupper i Europa och USA – allamed fokus på moderkakans biologi. En av Schneiders experimentella modeller bygger på ex vivo-perfusion för att studera moderkakans funktion vid exempelvis havandeskapsförgiftning.
Alla pressmeddelanden