Pressmeddelande

19 aug 2016  ·  Regulatorisk information

Halvårsrapport 2016

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)
• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 378 KSEK (-13 120).
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,34 SEK (-0,37).
• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2016 till 88 (83) %.

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)
• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 770 KSEK (-8 370).
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-0,23).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 615 448 utestående aktier per den 30 juni 2016.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
• A1M Pharma erhåller besked om godkännande av Bolagets patentansökan med titeln ”HBF and A1M as early stage makers for Preeclampsia” från patentverket i Japan. Besked om godkännande innebär att det japanska patentverket kommer att godkänna A1M Pharmas patentansökan. Patentet löper till och med 2036.

• A1M Pharma genomför en företrädesemission, vilken tillför Bolaget cirka 39,7 MSEK efter emissionskostnader.

• Den 28 april 2016 publicerar Bolaget kommuniké från årsstämman. Kommunikén finns att tillgå på Bolagets (www.a1m.se) eller AktieTorgets respektive hemsidor (www.aktietorget.se).

• A1M Pharma inleder samarbete med världsledande CSL Behring inom kombinerade behandlingar med A1M och plasmaproteiner. Samarbetet stärker A1M Pharmas position inom användande av A1M för behandling av livshotande sjukdomar med behandlingsformer som är baserade på naturligt förekommande substanser.

• A1M tecknar under det andra kvartalet avtal med Research Toxicology Centre, ett ledande europeiskt forskningsbolag. A1M anlitar Research Toxicology Centre som CRO-partner för prekliniska toxikologistudier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• A1M Pharma meddelar att de genomfört stabilitets- och kompatibilitetstester med Bolagets läkemedelskandidat RMC-035 inför kommande prekliniska toxicitetsstudier. Samtliga tester utfördes med positivt resultat.
• A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar.

VD Tomas Eriksson kommenterar Inledningsvis vill jag börja med att rikta ett stort tack till samtliga som tecknat i företrädesemissionen vi genomförde i början av sommaren. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 39,7 MSEK efter emissionskostnader. Kapitaltillskottet innebär att vi fortsatt kan hålla hög takt i utvecklingen av tillverkningsprocessen hos vår kontraktstillverkare och arbetet med fortsatta prekliniska studier avseende främst toxikologi och dosering.

I maj inledde vi ett forskningssamarbete med det globala bioläkemedelsföretaget CSL Behring för att undersöka möjligheterna att kombinera A1M med andra plasmaproteiner. Samarbetet är en bekräftelse av att vår forskning är i framkant inom området och stärker vår position inom användande av A1M för behandling av livshotande sjukdomar med behandlingsformer som är baserade på naturligt förekommande substanser. Genom samarbetet med CSL Behrings erfarna och respekterade forskningsgrupp kan vi erhålla viktiga insikter inom dosering och administrering.

Vi hade under perioden även glädjen att berätta att vi erhållit besked om kommande godkännande av patent i Japan – innebärande att det japanska patentverket kommer att godkänna vår patentansökan. I juli kunde vi meddela att vi erhållit ytterligare ett besked om godkännande av en patentansökan. Patentet avser behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar i Europa – innebärande att vi nu kommer att ha patentskydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar i nästan hela Europa samt i Nya Zeeland som vi erhållit sedan tidigare. Patentet ändrar inte vårt huvudfokus från havandeskapsförgiftning och akut njurskada, men inom mitokondriell medicin finns såväl stora medicinska behov som marknadspotential varmed detta patent är en viktig byggsten till det breda användningsområdet av A1M och med framtida kommersiell utvecklingspotential. Vi arbetar vidare med utökningen av vår patentportfölj – något som är mycket betydelsefullt för att stärka vår position i framtiden. Under perioden har vi även tecknat avtal med Research Toxicology Centre (RTC) som CRO-partner för Bolagets prekliniska toxikologistudier. Vi har gjort en mycket noggrann utvärdering av potentiella CRO-partners och RTC var den mest lämpade partnern utifrån våra behov och kravspecifikation. RTC har över 40 års branscherfarenhet och specialistkompetens inom den typ av studier som vi planerar att genomföra. Avtalet omfattar de planerade prekliniska toxikologistudierna som möjliggör för oss att erhålla fullständiga toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att inleda studier i människa. Vi har påbörjat det praktiska arbetet med överföring samt upprättande och validering av bioanalytiska metoder. Beräknade slutdatum för dessa toxikologistudier är det första kvartalet 2017 respektive fjärde kvartalet 2017.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att vi i juli kunde presentera resultat från de stabilitets- och kompatibilitetstester med vår läkemedelskandidat som gjorts inför kommande prekliniska toxicitetsstudier. Det är glädjande att kunna meddela att samtliga tester utfördes med positivt resultat – något som bådar gott inför inledningen av kommande studier. Resultaten indikerar att läkemedelskandidaten kan transporteras säkert till vår CRO-partner och att de planerade studierna kan inledas enligt plan. De lyckade stabilitets- och kompatibilitetstesterna är ett viktigt steg inför våra kommande prekliniska toxicitetsstudier. Det är såklart även positivt inför kommande kliniska studier att vår läkemedelskandidat uppvisar en god hanterbarhet i olika koncentrationer.

Tomas Eriksson VD,
A1M Pharma AB

A1M Pharma AB Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat
Intäkter
Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets första sex månader. Motsvarande siffror för det andra kvartalet är 0 (0) KSEK för koncernen och 0 (0) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgår för koncernen till 0 (14) KSEK och för moderbolaget till 0 (14) KSEK.

Resultat
Första halvårets rörelseresultat för koncernen uppgick till -18 377 (-13 088) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -17 877 (-12 324) KSEK. Motsvarande siffror för det andra kvartalet uppgick för koncernen till -11 769 (-8 338) KSEK och för moderbolaget till -11 391 (-8 205) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för det första halvåret till -13 186 (-9 987) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -12 747 (-9 323) KSEK. För det andra kvartalet uppgick kostnader för forskning och utveckling för koncernen till -8 964 (-6 502) KSEK och till -8 648 (-6 299) KSEK för moderbolaget.

Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för det första halvåret till -3 070 (-2 072) KSEK, moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -3 070 (-2 043) KSEK. Koncernens marknad/försäljningskostnader för det andra kvartalet uppgick till -1 583 (-1 229) KSEK och för moderbolaget uppgick motsvarande kostnader till -1 583 (-1 316) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick under det första halvåret till -2 084 (1 014) KSEK för koncernen och till -2 024 (-943) KSEK för moderbolaget. Motsvarande kostnader uppgick för det andra kvartalet till -1 199 (-621) KSEK för koncernen och till -1 138 (-603) KSEK för moderbolaget. Kostnaderna är kopplade till Bolagets utvecklingsarbete som har intensifierats betydligt jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansiell ställning
Den 30 juni 2016 uppgick koncernens soliditet till 88 (83) procent. Eget kapital uppgick per 2016-06-30 till 64 112 KSEK, jämfört med 42 020 KSEK samma tidpunkt föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 93 (89) procent respektive 71 018 (48 224) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2016 till 39 248 KSEK, jämfört med 22 988 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2016 till 72 500 KSEK jämfört med 52 467 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde för halvårsperioden uppgick till 19 861 (18 852) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under det första halvåret till 20 051 KSEK. För motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet i moderbolaget till 18 978 KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till 2 375 (2 039) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till 2 184 (1 588) KSEK varav 41 (49) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Aktien
A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i A1M Pharma till 54 615 448 stycken.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS
A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Bolaget hänvisar till delårsrapport per 2015-06-30 (not 5) för effekterna av övergången till IFRS för koncernen och moderbolaget.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3, 2016               2016-11-18
Bokslutskommuniké, 2016      2017-02-22

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till juni 2016 till 8 (4), av vilka 4 (3) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Eriksson, VD
Telefon:             046-286 50 30
E-post:               te@a1m.se
Hemsida:           www.a1m.se
Adress:              Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund  


Läs halvårsrapporten här

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08:30 CET.
Alla pressmeddelanden