Pressmeddelande

19 nov 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2021

Guard Therapeutics International AB (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med tidigare stämmobeslut

En valberedning ska enligt tidigare bolagsstämmobeslut utses inför kommande val och arvodering av styrelsen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB
  • Jan Ståhlberg, representerar eget innehav
  • Linda Karlsson Engdahl, representerar Axel Karlsson
  • Cristina Glad, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lämna förslag till; ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall), antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer och val av valberedning (alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen för de fall valberedningen anser att gällande principer och instruktioner bör uppdateras). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021.

Alla pressmeddelanden