Pressmeddelande

07 jan 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2020

Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idag att en valberedning har utsetts i enlighet med beslut från den extra bolagsstämman den 23 oktober 2019.

Läs som PDF.

Vid den extra bolagsstämman den 23 oktober 2019 beslutades att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering av styrelsen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dock istället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen i oktober.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB
  • Jan Ståhlberg, representerar eget innehav
  • Jenny Karlsson, representerar Axel Karlsson
  • Cristina Glad, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lämna förslag till; ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall), antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer och val av valberedning (alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen för de fall valberedningen anser att gällande principer och instruktioner bör uppdateras). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden