Pressmeddelande

14 maj 2020  ·  Regulatorisk information

Guard Therapeutics offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med ”Bolaget” eller ”Guard Therapeutics” avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755–3226.

Sammanfattning av delårsrapport
 
Första Kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 649 KSEK (-13 944).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,13).
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 75 (69) %

 Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 154 124 156 utestående aktier per den 31 mars 2020 (103 734 196).
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 
Väsentliga händelser under 2020

Första kvartalet 

 • Den 7 januari meddelade bolaget att en valberedning utsetts i enlighet med beslut från den extra bolagstämman den 23 oktober 2019.
 • Den 17 januari inledde Guard Therapeutics en ny klinisk studie för att dokumentera ROSgards farmakokinetik och säkerhet vid nedsatt njurfunktion.
 • Den 20 januari meddelade bolaget att man erhållit godkännande från Etikprövningsmyndigheten inför den avslutande delen i fas 1a-programmet för ROSgard.
 • Den 3 februari meddelade bolaget att screening inletts av patienter till den avslutande delen i fas 1a-programmet för ROSgard.
 • Den 4 februari meddelade bolaget att man rekryterat Lars Olsson som Head of CMC.
 • Den 17 mars meddelade bolaget positiva top line-resultat från den sista och högsta dosgruppen i den del av en klinisk fas 1a-studie där enstaka och ökande doser (SAD) av läkemedelskandidaten ROSgard administrerats till friska individer.
 • Den 25 mars erhöll bolaget myndighetsgodkännande inför nästa steg i det kliniska fas 1a-programmet för ROSgard.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 april kallades bolagets aktieägare till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00. 
 • Den 22 april offentliggjorde Guard Therapeutics årsredovisningen för 2019.


Vd Tobias Agervald kommenterar

Årets första kvartal har inneburit framgångar i den kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat ROSgard. I mars kunde vi rapportera positiva top line-resultat från den sista dosgruppen i en studie vars syfte var att dokumentera farmakokinetiken, säkerheten och tolerabiliteten av ROSgard efter administration av enstaka och ökande doser (SAD) i friska försökspersoner. Dessa studieresultat är mycket värdefulla givet ROSgards gynnsamma säkerhetsprofil i högre enskilda doser än vad som avses administreras i framtida patientstudier.

Parallellt med SAD-studien har vi haft en god dialog med Läkemedelsverket och förankrat utformningen av det resterande fas 1-programmet. Efter att studien avslutades kunde vi omgående inleda den nu pågående studien vars syfte är att utvärdera ROSgards säkerhetsprofil och farmakokinetik efter upprepade och ökande doser (MAD) i friska försökspersoner. Under första kvartalet startades även ytterligare en studie av ROSgard i patienter med nedsatt njurfunktion. Vår förhoppning är att kunna presentera resultaten för båda studierna under sommaren, vilket således innebär start på en expandering av det kliniska programmet utanför Sverige.

Givet ett positivt utfall planerar vi att därefter genomföra en mindre studie i vår primära målgrupp för behandling – patienter som genomgår hjärtkirurgi. Resultatet förväntas kunna presenteras runt årsskiftet 2020/21 innan initieringen av ett globalt fas 2 program under 2021.
 
I början av februari rekryterades Lars Olsson som Head of CMC. Lars är doktor i organisk kemi och har mer än 15 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och GMP-certifierad produktion av läkemedelssubstanser. Hans kunskaper inom produktionsfrågor kommer att spela en viktig roll i det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för vår läkemedelskandidat ROSgard. Samtidigt vill jag tacka Magnus Gram för hans betydande insatser i bolaget inom bland annat CMC-utveckling. 
 
Även ur en finansiell synpunkt har bolaget en fortsatt god position. Kostnadsutvecklingen följer vår interna plan och de likvida medlen uppgick vid kvartalets utgång till SEK 46,6 miljoner, vilket ger resurser att slutföra fas 1-programmet och därefter genomföra den första studien i patienter som genomgår hjärtkirurgi. Detta har möjliggjorts genom att vi – baserat på den positiva utvecklingen i vårt läkemedelsprojekt – under förra året kunde attrahera nya starka och långsiktiga investerare samtidigt som redan befintliga aktieägare visat en fortsatt tilltro till vår verksamhet.
 
Den rådande covid-19-pandemin har inte passerat obemärkt förbi någon och negativa ekonomiska effekter har noterats inom de flesta branscher världen över. En allvarlig konsekvens för läkemedelsindustrin har varit försvårade möjligheter att bedriva kliniska studier – något som påverkar både bolagens värdebyggande och på längre sikt befolkningens hälsa. Trots den globala turbulensen har Guard Therapeutics lyckats undvika bakslag och står starka efter årets första kvartal. De positiva kliniska resultat som vi redan kunnat presentera för ROSgard ger i kombination med bolagets finansiella position goda möjligheter inför det fortsatta utvecklingsarbetet av vår läkemedelskandidat.
 
Tobias Agervald
Verkställande direktör
 

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport januari-juni 2020: 2020-08-20
Delårsrapport juli-september 2020: 2020-11-18
 
Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 14 maj 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på Guard Therapeutics hemsida (www.guardtherapeutics.com).
 
Lund, 14 maj 2020
 
Cristina Glad 
Styrelsens ordförande
 
Göran Forsberg
Styrelseledamot 
 
Johannes Hulthe
Styrelseledamot
 
Lars Höckenström
Styrelseledamot 
 
Tobias Agervald
Verkställande direktör 

Alla pressmeddelanden