Pressmeddelande

05 sep 2014  ·  Regulatorisk information

Erhåller diagnostikpatent inom havandeskapsförgiftning i Kina

A1M Pharma meddelar härmed att bolagets patentansökan avseende HbF (fritt fosterhemoglobin) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning har godkänts i Kina. Patentet som har titeln ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” löper till och med år 2031.  


– Beskedet om att denna patentansökan har godkänts är mycket glädjande då Asien och framförallt Kina är en mycket stor marknad med ett omfattande behov av diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning.

Sjukdomen uppskattas drabba mer än 400 000 kvinnor per år i Kina, vilket är fler än i hela Västvärlden sammantaget. Detta påvisar det mycket stora kliniska behovet och de kommersiella möjligheterna som föreligger för de aktörer som lyckas utveckla ett läkemedel för behandling av sjukdomen, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.


Ytterligare förstärkning av bolagets immateriella skydd

Godkännandet av A1M Pharmas patentansökan i Kina kompletterar företagets tidigare patentgodkännanden inom diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning i EU, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Mexiko och Sydafrika. Utöver dessa patent har även särläkemedelsstatus i Europa erhållits i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.
 

Om havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma i samband med graviditet. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av kramper, högt blodtryck och generell organsvikt. Idag saknas säkra diagnostiska metoder och den enda kurativa behandlingen är att förlösa barnet, vilket gör att preeklampsi ligger bakom omkring 15 procent av alla prematura förlossningar i Sverige. I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 personer vilket motsvarar 3-7 procent av alla gravida kvinnor. Komplikationer och dödsfall är sällsynta i vårt land men globalt sett är preeklampsi ett medicinskt problem av enorma proportioner som ligger bakom nästan vart femte dödsfall bland gravida kvinnor världen över.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden