Pressmeddelande

19 feb 2016  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Läs som PDF här
 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (33).
 • Resultatet före skatt uppgick till -32 415 KSEK (-13 991).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,86 SEK (-0,48).
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2015 till 83 % (81 %).
Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)
 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 795 KSEK (-3 031).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,10).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 37 810 696 aktier. Bolaget har 37 810 696 aktier registrerade per 2015-12-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet
 • Bolagets medgrundare och styrelseledamot Stefan Hansson publicerar tillsammans med kollegor en sammanfattande artikel om skademekanismer i form av oxidativ stress i samband med havandeskapsförgiftning (preeklampsi) i den vetenskapliga tidskriften Frontiers of Physiology. Publiceringen bekräftar bilden av A1M Pharma som ett bolag i framkant inom detta forskningsområde.
 • En studie genomförd av en forskargrupp knuten till A1M Pharma vid Lunds universitet ledd av professor Bo Åkerström, medgrundare och styrelseledamot i A1M Pharma, visar att proteinet A1M är en del av vårt naturliga skydd mot åderförkalkning. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers of Physiology. Forskningen är ännu i ett tidigt skede och påverkar inte A1M Pharmas övriga verksamhet.
 • Bolagets patentansökan med titeln ”Medical use of A1M” godkänns i Japan. Patentet löper till och med 2029 och är Bolagets första godkända patent avseende medicinsk användning av A1M.
 • Ovanstående patent, ”Medical use of A1M”, godkänns även i Australien. Även detta patent löper till år 2029.
 • Styrelsen i A1M Pharma beslutar att genomföra en företrädesemission av högst 5 269 290 aktier och 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1 i form av units.
 • I mars hålls extra bolagsstämma i A1M Pharma. Stämmokommuniké finns att tillgå via Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.
Andra kvartalet
 • Bo Åkerström och Stefan Hansson, grundare och tillika två av Bolagets största aktieägare, säljer 50 000 aktier till VD och andra nyckelpersoner i Bolaget. Bland köparna finns Bolagets VD Tomas Eriksson, styrelseledamot Martin Austin samt styrelsesuppleant Magnus Gram. Syftet är att stärka aktieinnehavet hos personer, utöver Bo Åkerström och Stefan Hansson, som bedöms vara viktiga för Bolagets framtida utveckling.
 • A1M Pharma erhåller besked om godkännande av patent med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” i Ryssland. Patentet löper till och med 2031 och omfattar Ryssland samt de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
 • Den genomförda företrädesemissionen övertecknas och tillför Bolaget cirka 31,9 MSEK och 800 nya aktieägare. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 35 100 395 aktier och aktiekapitalet till 1 404 015,80 SEK. Härutöver finns 3 059 645 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Forskare vid Lunds universitet med anknytning till A1M Pharma publicerar en vetenskaplig artikel med ett prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Artikeln publiceras i tidskriften PloS One.
 • Prekliniska njurstudier inleds i samarbete med professor Faikah Güler vid den tyska forskningsorganisationen Phenos GmbH, en avknoppning från Hannover Medical School som är ett av Tysklands största transplantationscentrum. Samarbetet syftar till att undersöka mekanismerna bakom akuta njurskador och utvärdera eventuell behandling med A1M. Samarbetet kommer att finansieras gemensamt av parterna.
 • Ett utvecklingssamarbete inleds med Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Samarbetet omfattar tekniköverföring, processutveckling samt ytterligare förberedelser inför storskalig tillverkning av A1M Pharmas läkemedelskandidat.
Tredje kvartalet
 • Bolaget rekryterar Eddie Thordarson till tjänsten som Bolagets utvecklingschef och Rolf Gunnarsson kontrakteras som Director Medical Affairs på konsultbasis.
 • Bolaget erbjuds och accepterar att bli industriell partner till The Preeclampsia Foundation, världens största intresseorganisation för att främja utbildning och forskning kring havandeskapsförgiftning.
 • Forskare knutna till A1M Pharma publicerar resultat från en ny studie som ger ett starkt stöd till Bolagets diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning. Resultaten ger även fördjupat stöd till A1M Pharmas behandlingsmetod för indikationen genom att visa på en mer omfattande koppling mellan fosterhemoglobin och utveckling av havandeskapsförgiftning än vad som tidigare varit känt.
 • A1M Pharma utökar sin bas i Lund med större kontor och labblokaler för egen tillverkning av A1M i experimentellt syfte.
 • Bolaget förstärker sin ledningsgrupp genom att kontraktera Martin Austin, med 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin med fokus på finansiering, strategi och affärsutveckling, som Business Development Director. Austin är sedan tidigare styrelseledamot i A1M Pharma.
Fjärde kvartalet
 • Forskare knutna till A1M Pharma publicerar en vetenskaplig artikel som ger en fördjupad förståelse för hur fritt hemoglobin påverkar hjärtats funktion samt möjligheten att motverka dessa effekter med det kroppsegna proteinet A1M.
 • A1M Pharma kallar i mitten av oktober till en extra bolagsstämma avseende incitamentsprogram för ledande befattningshavare. För ytterligare information hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 15 oktober 2015.
 • Två nyligen publicerade doktorsavhandlingar vid Lunds universitet med koppling till Bolaget stärker det vetenskapliga stödet för den skyddande verkningsmekanismen hos det kroppsegna proteinet A1M i samband med oxidativ stress. Potentialen hos fosterhemoglobin och A1M som biomarkörer för havandeskapsförgiftning verifieras i en större patientgrupp än tidigare, och i studier som ingår i dessa avhandlingar visas för första gången A1Ms terapeutiska effekter vid oxidativ stress i djurmodell för moderkaka och njure samt i celler från hud och öga.
 • Bolaget meddelar att nytt datum för publicering av delårsrapport tre 2015 är den 30 oktober 2015.
 • Samarbete inleds med internationellt erkända forskningsorganisationen Fred Hutchinson Cancer Research Centre, baserat i Seattle, USA kring proteinet A1Ms verkningsmekanismer.
 • A1M Pharma kallar till extra bolagsstämma för justering av villkor i incitamentsprogram 2015/2018. I början av november hålls extra bolagsstämma i A1M Pharma. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i kommuniké som publicerades den 2 november 2015.
 • Den 5 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med A1M Pharmas företrädesemission i april 2015. Insynspersoner och samarbetspartners nyttjar teckningsoptioner motsvarande en investering om totalt cirka 600 000 SEK. Bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA nyttjar 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier motsvarande totalt cirka 1,2 MSEK. Teckningsoptionerna nyttjas till 88,6 % och tillför A1M Pharma cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader.
 • A1M Pharma erhåller besked om kommande godkännande av patent med titeln ”Medical use of the radical scavenger and antioxidant Alpha-1-Microglobulin” i Europa.
 • En artikel skriven av forskare knutna till A1M Pharma godkänns för publicering i den vetenskapliga tidsskriften Biochim Biophys Acta (BBA) i januari 2016. Artikeln förklarar processen bakom det kroppsegna proteinet A1Ms förmåga att oskadliggöra fritt hemoglobin.
 • Bolaget erhåller besked om kommande godkännande av patent med titeln ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” i Ryssland, Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
 • A1M Pharma avslutar tjänst om likviditetsgaranti.
 • Nyckelpersoner i företaget förvärvar 765 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018. Tecknings-optionerna berättigar till teckning av 765 000 nya aktier i Bolaget till en kurs om 9,66 SEK per aktie.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Bolaget träffar Läkemedelsverket för ett vetenskapligt rådgivningsmöte om Bolagets läkemedelsutveckling.
 • Bolaget erhåller godkännande av patent i Nya Zeeland. Det beviljade patentet är Bolagets första inom patentportföljen för användning av Bolagets läkemedelskandidat A1M vid behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar och gäller till och med 4 september år 2033.
 • A1M Pharma utökar och förlänger avtal med Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Det nya avtalet inkluderar fortsatt processutveckling och teknologiöverföring samt efterföljande produktion av batcher för toxikologiska studier och tillverkning av Bolagets läkemedelskandidat i enlighet med GMP inför kommande fas I-studie.
VD Tomas Eriksson kommenterar
Helåret 2015 har varit en händelserik period för A1M Pharma med viktiga framsteg när det gäller såväl forskning, utveckling och immateriellt skydd som utveckling av våra samarbeten och Bolagets organisation. Denna trend har även fortsatt under inledningen av 2016.

Under det fjärde kvartalet inledde vi ett forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Center kring proteinet A1Ms verkningsmekanismer. Fred Hutchinson Cancer Research Center är ett internationellt erkänt forskningscenter baserat i Seattle, USA vars forskare inkluderar tre nobelpristagare. Samarbetet kommer att vara av stor betydelse för att öka förståelsen kring korrekt dosering för individuella patienter. Det utgör därför en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete inför kommande kliniska studier och kommer att stärka den vetenskapliga grunden för samtliga av våra utvecklingsprojekt. Det är glädjande att vi kan genomföra det tillsammans med internationellt erkända forskare.

I november inföll nyttjandeperioden av A1Ms teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades cirka 88,6 % av optionerna och Bolaget tillfördes cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader. Huvudägaren Baulos Capital Belgium SA nyttjade 200 000 teckningsoptioner, motsvarande en investering om cirka 1,2 MSEK. Vi är mycket nöjda med utfallet och det kapital vi nu tillförts ger oss rätt förutsättningar att kunna hålla en fortsatt hög takt i utvecklingsarbetet. Huvudägaren har visat stor tilltro till A1M Pharma genom sina åtaganden både under emissionen tidigare under 2015 och avseende nyttjande av teckningsoptionerna, och vi uppskattar verkligen den betydande uppbackning som detta innebär. Baulos Capital Belgium har varit huvudfinansiär sedan Bolaget grundades och har tagit ett avgörande finansiellt ansvar genom åren. Det är även glädjande att vi har våra aktieägares förtroende och att vi kan räkna in över en fördubbling av antalet aktieägare under 2015.

Vår läkemedelskandidat A1M har ett potentiellt brett användningsområde och vi arbetar därför aktivt med att ytterligare stärka patentskyddet. Vi har under året haft glädjen att berätta att vi utökat vår patentportfölj då vi erhållit ett antal godkännande av patent under 2015 samt under inledningen av 2016. Vi har bland dessa erhållit besked från det Eurasiska patentverket avseende utökning av vår befintliga patentportfölj i Ryssland samt ett antal närliggande länder. Vi har även erhållit besked om godkännande av patent i Europa från det Europeiska patentverket som uttalat sin avsikt att godkänna vår patentansökan. Patentet avser medicinsk användning av A1M i Europa och omfattar fler än 30 europeiska länder. Sedan tidigare har vi även godkända patent avseende detta område i Japan och Australien. Eftersom det här patentet kan omfatta flertalet olika indikationer är detta den största breddningen hittills av vår patentportfölj, vilket givetvis är av stort värde för A1M Pharma som bolag.

I januari 2016 erhöll vi godkännande av patent i Nya Zeeland för användning av vår läkemedelskandidat A1M vid behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Det här godkända patentet är vårt första inom patentportföljen för mitokondrierelaterade sjukdomar, inom vilket vår forskning visat att A1M har positiv effekt. Ett beviljat patent inom behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar ändrar inte vårt huvudfokus, som fortsatt är diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akut njurskada. Att stärka det immateriella skyddet är däremot mycket viktigt för framtiden, och inom mitokondriell medicin finns såväl stora medicinska behov som marknadspotential.

En vetenskaplig artikel av forskare knutna till A1M Pharma godkändes för publicering i den vetenskapliga tidskriften Biochim Biophys Acta (BBA) i januari 2016. I artikeln förklaras processen bakom proteinet A1Ms förmåga att oskadliggöra fritt hemoglobin. Hur processen för A1Ms bindning och nedbrytning av hemoglobinets beståndsdelar fungerar är av stor betydelse för våra utvecklingsprojekt och det är därför glädjande att kunna följa hur våra forskare breddar kunskapen inom detta område.

I början av 2016 träffade vi Läkemedelsverket för ett vetenskapligt rådgivningsmöte om Bolagets läkemedels-utveckling. Vi avser att hålla en löpande dialog med berörda regulatoriska myndigheter för att säkerställa att Bolagets utvecklingsprojekt löper i enlighet med de krav som ställs från de regulatoriska myndigheternas sida. Mötet med Läkemedelsverket var framgångsrikt och givande och täckte flera aspekter av utvecklingen av rekombinant A1M (rA1M) som läkemedel. Baserat på Läkemedelsverkets kommentarer bedömer vi att våra planer för fortsatta prekliniska studier, inklusive toxikologiska studier, är tillräckliga för att framöver kunna initiera studier i människa med rA1M i enlighet med Bolagets utvecklingsplan. Utöver preklinisk dokumentation diskuterade vi även det tänkta upplägget för initiala studier med både friska kvinnor och kvinnor med havandeskapsförgiftning. Läkemedelsverket gav oss värdefull feedback och insiktsfulla synpunkter.

Avslutningsvis kunde vi i januari 2016 meddela att vi har förlängt och fördjupat samarbetet med Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Samarbetet inleddes i juni 2015 med syfte att utveckla och skala upp produktionen av Bolagets läkemedelskandidat till industriell skala i enlighet med gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP). Det nya avtalet inkluderar fortsatt processutveckling och teknologiöverföring samt efterföljande produktion av batcher för toxikologiska studier och tillverkning av Bolagets läkemedelskandidat i enlighet med GMP inför kommande fas I-studie. Projektet har löpt på väl och vi är nöjda med de framsteg som har gjorts hittills. Vi har utvecklat ett ömsesidigt förtroende och skapat en trygghet som är en förutsättning för att kunna ta samarbetet vidare. Därför är det glädjande att kunna presentera en utökning av samarbetet som även kommer att inkludera tillverkning av vår läkemedelskandidat inför den kommande fas I-studien. Att säkerställa denna tillverkning är ett viktigt steg för Bolaget som ligger väl i linje med vårt kliniska utvecklingsprogram.

Sammantaget ligger Bolagets utveckling under perioden i linje med vår planering, och vi arbetar nu vidare med primärt sikte på kommande prekliniska studier vad gäller främst toxikologi och dosering.

Tomas Eriksson VD,
A1M Pharma AB
 


A1M Pharma AB Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat
Intäkter
Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets fjärde kvartal. Övriga rörelseintäkter för koncernen uppgår till 0 (33) KSEK och för moderbolaget till 0 (33) KSEK.

Resultat
Årets rörelseresultat för koncernen uppgick till -29 993 (-13 724) KSEK och för fjärde kvartalet till -9 977 (-3 134) KSEK. För moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -28 916 (-12 206) KSEK och -9 908 (-2 970) KSEK för fjärde kvartalet.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick per 2015-12-31 till -22 577 (-9 948) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -21 363 (-9 079) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -7 017 (-1 888) KSEK för koncernen och -6 577 (-1 876) för moderbolaget.

Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för året till -4 999 (-2 522) KSEK, moderbolagets kostnader uppgår till -4 876 (-2 090) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -2 073 (-734) KSEK för koncernen och – 2 052 (-704) KSEK för moderbolaget.

De administrativa kostnaderna uppgick per 2015-12-31 till -2 522 (-1 177) KSEK för koncernen och till -2 350 (-975) KSEK för moderbolaget. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -1 007 (-452) KSEK för koncernen och -967 (-340) KSEK för moderbolaget. Kostnaderna är kopplade till Bolagets utvecklingsarbete som har intensifierats betydligt jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansiell ställning

Den 31 december 2015 uppgick koncernens soliditet till 83 (81) procent. Eget kapital uppgick per 2015-12-31 till 42 687 KSEK jämfört med 24 964 KSEK per samma datum föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 89 (92) procent respektive 49 167 (30 404) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 19 387 KSEK per 31 december 2015, jämfört med 4 136 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 31 december 2015 till 51 691 KSEK jämfört med 30 677 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för året uppgick till 15 251 (-482) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick till 14 863 KSEK. För motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet i moderbolaget till -369 KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till -5 326 (-3 790) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till -5 355 (-2 409) KSEK varav -1 842 (-469) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar. Styrelse och VD arbetar med fortsatt finansiering av verksamheten. Ytterligare information kommer att offentliggöras när detta pågående arbete är slutfört

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Det finns ett aktieslag i Bolaget. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i A1M Pharma till 37 810 696 stycken.  


Förslag till disposition av A1M Pharmas resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Årsredovisning tillgänglig


A1M Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på Bolagets (www.a1m.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i april 2016. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 27 april 2016 i Lund. Publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.  


Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Bolaget hänvisar till delårsrapport per 2015-06-30 (not 5) för effekterna av övergången till IFRS för koncernen och moderbolaget.  


Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  


Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2016 2016-05-20

Halvårsrapport, 2016 2016-08-19

Delårsrapport 3, 2016 2016-11-18

Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-22  


Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till december 2015 till 5 (4), av vilka 3 (2) är kvinnor.  


Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.
Alla pressmeddelanden