Pressmeddelande

14 apr 2014  ·  Regulatorisk information

Beslut om företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

I fredags kväll, den 11 april 2014, beslutade styrelsen i A1M Pharma AB – villkorat av beslut vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission om högst 9 223 125 aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 980 125 SEK.  A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.  


Motiv för erbjudandet

A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning.
Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i mammans blod. Nyligen publicerad forskning av A1M Pharma visar att A1M signifikant skyddar mot njurskadorna som uppstår vid havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade därför bolaget att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador generellt. Njurskador är ett omfattande läkemedelsområde av väsentlig storlek som har potential att öka A1M Pharmas marknad avsevärt. Genom den planerade nyemissionen avser A1M Pharma bland annat anskaffa kapital för att uppnå prekliniskt proof of concept för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt för att uppnå prekliniskt proof of concept inom området njursjukdom.  


Beslut om kvittningsemission

Den 11 april 2014 beslutade styrelsen i A1M Pharma AB även – villkorat av beslut vid extra bolagsstämma – att samtidigt genomföra en kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen. Antalet aktier som nyemitteras genom denna kvittningsemission uppgår till 5 769 230 stycken och sker således till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Aktierna i kvittningsemissionen ger inte företrädesrätt att teckna aktier i den planerade företrädesemissionen.  

Beslut om företrädes- och kvittningsemission förutsätter att Aktiemarknadsnämnden beslutar att medge Baulos Capital Belgium SA undantag från budplikt.

 

Bryggfinansiering från huvudägaren Baulos Capital Belgium SA

I april 2014 erhöll A1M Pharma en bryggfinansiering från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA om totalt 5 MSEK. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den planerade nyemissionen och är inkluderat i angiven teckningsförbindelse om cirka 9,3 MSEK.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 13 maj – 27 maj 2014.
  • Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.
  • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014.
  • Avstämningsdag är den 9 maj 2014.
  • Erbjudandet omfattar högst 9 223 125 aktier, motsvarande 23 980 125 SEK. Antal aktier innan nyemissionen är 15 371 875 stycken.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 maj – 22 maj 2014.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.
  • A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiåtagande samt prospekt och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.a1m.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma AB i samband med den planerade nyemissionen.  


För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden