Pressmeddelande

16 apr 2014

Baulos Capital Belgium SA undantaget från budplikt

A1M Pharma meddelar härmed att Aktiemarknadsnämnden undantagit Baulos Capital Belgium SA från budplikt.

Den 11 april 2014 beslutade styrelsen i A1M Pharma AB – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission och en kvittningsemission av tidigare erhållet konvertibelt lån. Beslut om företrädes- och kvittningsemissionen är förutsatta av att Aktiemarknadsnämnden medger A1M Pharmas huvudägare Baulos Capital Belgium SA undantag från budplikt. Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 30 april 2014.


För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden