Pressmeddelande

27 apr 2016

Baulos Capital Belgium SA undantaget från budplikt

A1M Pharma AB meddelar härmed att Aktiemarknadsnämnden undantagit Baulos Capital Belgium SA från budplikt.

Läs som PDF

Den 14 april 2016 beslutade styrelsen i A1M Pharma AB – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission. Beslut om företrädesemission är bland annat förutsatt av att Aktiemarknadsnämnden medger A1M Pharmas huvudägare Baulos Capital Belgium SA undantag från budplikt, vilket Aktiemarknadsnämnden per den 21 april 2016 gjort. Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 3 maj 2016.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson,

VD
Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se  


Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden