Pressmeddelande

30 okt 2015

Avsikt att kalla till ny extra bolagsstämma för justering av villkor i incitamentsprogram 2015/2018

A1M Pharma har i samråd med förslagsställaren Silotornet AB för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma i syfte att förlänga den tidsperiod som ligger till grund för att räkna fram teckningskursen per aktie vid nyttjandet av teckningsoption inom ramen för det planerade incitamentsprogrammet 2015/2018. En förlängd mätperiod syftar till att ge en mer rättvisande prisbild för de planerade teckningsoptionerna. Förslaget är förutsatt godkännande vid planerad extra bolagsstämma.

Nyheten som PDF

I kallelse till extra bolagsstämma publicerad den 15 oktober 2015 föreslogs att införa ett incitamentsprogram (2015/2018) till anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner i bolaget, för att bland annat främja ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Teckningskursen per aktie vid nyttjandet av teckningsoption skulle utgöras av aktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen, under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015, ökad med 50 procent. Aktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten ska utgöras av den genomsnittliga volymvägda betalkursen enligt AktieTorget. Det nya förslaget innebär att mätperioden för beräkning av teckningskursen av de planerade teckningsoptionerna ska förlängas till och med torsdagen den 5 november 2015.

Förslag om att utlysa ny mätperiod avseende det planerade incitamentsprogrammet kommer som en följd av det pressmeddelande A1M Pharma publicerat tidigare idag avseende avtal om forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre. Med anledning av ovan avser bolaget kalla till en ny extra bolagsstämma för att förlänga mätperioden i syfte att göra beräkningsgrunden för incitamentsprogrammet och de planerade teckningsoptionerna så rättvisande som möjligt. Förslaget är förutsatt godkännande vid planerad extra bolagsstämma. Kallelse till ny extra bolagsstämma är planerad att kommuniceras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se  

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden