Pressmeddelande

07 jul 2016  ·  Regulatorisk information

A1M: Verifierar stabilitet och kompatibilitet hos bolagets läkemedelskandidat RMC-035 inför kommande toxicitetsstudier

A1M Pharma har genomfört stabilitets- och kompatibilitetstester med bolagets läkemedelskandidat RMC-035, som utvecklas för behandling av havandeskapsförgiftning, inför kommande prekliniska toxicitetsstudier med CRO-partnern Research Toxicology Centre (RTC). Samtliga tester utfördes med positivt resultat vilket bådar gott inför inledningen av studierna.

Läs som PDF

Som en förberedelse inför kommande prekliniska toxicitetsstudier tillsammans med CRO-partnern Research Toxicology Centre (RTC) har A1M Pharma genomfört tester med olika koncentrationer av bolagets läkemedelskandidat RMC-035 som simulerar förhållandena under de kommande toxicitetsstudierna.

Bolaget har verifierat att substansen är kompatibel med den utrustning som kommer att användas vid studierna (för att förebygga risk för exempelvis absorption eller att utrustningen går sönder), att olika koncentrationer är stabila vid användning samt att dessa tål att frysas ner och tinas upp i flera cykler och kan administreras i varm plasma.

De positiva resultaten indikerar att läkemedelskandidaten kan transporteras säkert till RTC och att de planerade studierna kan inledas enligt tidsplan.

– Dessa lyckade stabilitets- och kompatibilitetstester är ett viktigt steg inför våra kommande prekliniska toxicitetsstudier, och de gör oss trygga med att vi har minimerat risken att stöta på problem av denna typ under själva studierna. Att vår läkemedelskandidat visar upp en god hanterbarhet i olika koncentrationer är givetvis även positivt inför framtida kliniska studier, säger Eddie Thordarson, utvecklingschef på A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016, kl. 14:00.
Alla pressmeddelanden