Pressmeddelande

08 jun 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas företrädesemission fulltecknad

Den 2 juni 2016 avslutades teckningstiden i A1M Pharma AB:s (”A1M Pharma”) företrädesemission av aktier. Inklusive teckningsåtagande (exklusive garantiåtagande) tecknades företrädesemissionen till 27 584 013,60 SEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 63 procent. Garantiåtagare tilldelas därmed 6 195 516 aktier, motsvarande 16 108 341,60 SEK. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 39 332 278,76 SEK efter emissionskostnader om cirka 4,4 MSEK, varav cirka 2 MSEK är hänförligt till ersättning för garantiteckning. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2016.

Läs som PDF

VD Tomas Eriksson kommenterar
– Jag vill rikta ett stort tack till samtliga tecknare i emissionen. Kapitaltillskottet innebär att vi kan fortsätta utvecklingen av tillverkningsprocessen hos vår kontraktstillverkare med sikte på säkerställning av storskalig läkemedelstillverkning och arbetet med fortsatta prekliniska studier avseende främst toxikologi och dosering. Vi på A1M Pharma drivs av att ta fram behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning samt behandlingar för andra indikationer med stora medicinska behov där vi kan hjälpa de som drabbas att få ett friskare liv. Nu kan vi fortsätta arbetet mot vår målsättning att vara med och förändra livet för miljoner kvinnor och barn.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 54 615 448 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 2 184 617,92 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i slutet av juni 2016.

Tilldelning i företrädesemissionen Totalt inkom anmälningar motsvarande 27 584 013,60 SEK (inklusive teckningsåtagande och exklusive garantiåtagande). 8 932 584 aktier (cirka 53 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2016. 6 195 516 aktier, motsvarande cirka 16 108 341,60 SEK, tilldelas garantiåtagare. För garantiåtagande utgår ersättning om 10 procent. Notera att Baulos Capital Belgium SA ej erhåller någon ersättning för garantiåtagandet. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se  

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden