Pressmeddelande

13 sep 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma väljer njurskydd vid cancerbehandling som första indikation inom akut njurskada

A1M Pharma – som utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M – har valt njurskydd vid strålbehandling av cancer (PRRT) som första inriktning för sitt arbete mot akuta njurskador (AKI). Målsättningen är att kunna öka strålningsdosen och därmed snabbare bekämpa cancern.

Läs som PDF.

PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) innebär målsökande strålbehandling mot cancer, vanligtvis hormonproducerande tumörer som snabbt sprider sig i kroppen i mag-/tarmkanalen eller lungorna hos människor som drabbats av sjukdomen. Ett radioaktivt ämne riktat mot cancercellerna ges till patienten, binder till tumören och eliminerar den.

– Njurskydd vid PRRT-strålbehandling av cancertumörer är en kostnadseffektiv väg framåt inom akuta njurskador, med genombrottspotential inom en begränsad men viktig och hårt utsatt patientgrupp. Vi ser stora synergieffekter med vår huvudindikation havandeskapsförgiftning, både pre-kliniskt och i fas I-studier. Utifrån detta strategiska val finns dessutom goda möjligheter att framöver sikta mot inkludering av ytterligare strålbehandlingar med betydligt större marknadspotential. Dessutom är valet ett viktigt steg för att kunna identifiera samarbetspartners för den fortsatta utvecklingen av projektet, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.

En oönskad bieffekt av PRRT-behandling är att det radioaktiva ämnet inte bara binder till tumören, utan slutligen hamnar i patientens njurar, vilket ofrånkomligen innebär hög risk för allvarliga njurskador. Genom att samtidigt med PRRT behandla patienten med A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ (tidigare benämnd RMC-035) är målsättningen att skydda njurarna, vilket leder till ökade möjligheter att väsentligt öka strålningsdosen eller utöka antalet behandlingar, för att både snabbare och mer kraftigt bekämpa cancern.

Valet av inriktning mot PRRT grundar sig på kunskaper om ROSGard™ och dess verkningsmekanism, samt åtföljande möjligheter att förbättra cancersjukvården. Därutöver finns potential att erhålla prioriterad status av de regulatoriska myndigheterna i Europa och USA.

A1M Pharma söker för närvarande samarbeten kring det fortsatta utvecklingsarbetet. Bolagets budget och löpande kostnader påverkas inte av valet av inriktning mot PRRT. Det pågående samarbete med Phenos GmbH i Tyskland – inom akuta njurskador – fortsätter.

A1M Pharmas arbete inom huvudindikationen havandeskapsförgiftning påverkas inte av valet av första inriktning för behandling av akuta njurskador.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen. Den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 08.50 CET.
Alla pressmeddelanden