Pressmeddelande

18 dec 2014

A1M Pharma: stor potential för behandling av akuta njurskador

  A1M Pharma har beslutat att komplettera bolagets läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning med att även fokusera på akut njurskada efter framgångsrika initiala studier inom njurskydd under 2014. Den nya inriktningen kommer inte att ta några resurser från utvecklingsarbetet inom havandeskapsförgiftning, som fortfarande är bolagets huvudfokus. Att indikationen akut njurskada är ett lämpligt fokusområde för bolaget har tidigare kommunicerats och nu bekräftas det av en marknadsstudie som nyligen genomfördes av analysföretaget Monocl på uppdrag av A1M Pharma.  

A1M Pharmas forskning under de senaste fem åren har visat att behandling av försöksdjur med proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har en mycket god skyddseffekt på njurarna. Detta beror på att A1M, som normalt har en viktig städfunktion i kroppen, kan avlasta njurarnas uppgift som kroppens avfallscentral genom att själv ta hand om giftiga avfallsprodukter. En annan orsak är att majoriteten av det A1M som tillsätts vid behandlingen så småningom hamnar i njurarna. Sjukdomen havandeskapsförgiftning, vilket alltså är A1M Pharmas huvudindikation, drabbar till stor del den gravida mammans njurar och A1M:s effekt som läkemedelskandidat mot havandeskapsförgiftning i djurförsök kan bl.a. förklaras av att A1M ser till att njurarnas funktion bibehålls.  

De skyddande effekterna av A1M i njurarna talar för att proteinet också är ett potentiellt läkemedel för behandling av andra former av akuta njurskador, förutom havandeskapsförgiftning. A1M Pharma har därför beställt och erhållit en marknadsrapport av analysföretaget Monocl för att få en bättre bild av hur vanligt sjukdomstillståndet är, hur stor den potentiella marknaden är samt hur konkurrensen ser ut från andra läkemedelsbolag.  

Enligt rapporten drabbar akut njurskada i samband med sjukhusvistelse omkring 2 miljoner människor i USA, Europa och Japan varje år, och siffran stiger successivt över tid. Kostnaderna för akut njurskada är dessutom omfattande. Bara i Storbritannien uppskattas de till 434-620 miljoner pund per år, vilket är mer än den totala kostnaden för bröst- lung- och hudcancer under samma period. Marknaden i USA bedöms enligt Monocl vara värd 6,3 miljarder dollar per år. I dagsläget finns ingen behandling tillgänglig, men flertalet bolag bedriver kliniska studier och intresset för indikationen bland större läkemedelsbolag bedöms vara stort med goda möjligheter för A1M Pharma att hitta en framtida samarbetspartner.  

De framgångsrika initiala studierna samt goda marknadsförutsättningar enligt rapporten från Monocl, trots konkurrens från flera andra bolag, gör att A1M Pharma kommer att fortsätta satsningen på forskning och läkemedelsutveckling inom njurskador under 2015 och framåt med fokus på akut njurskada. Läkemedelsutvecklingen inom havandeskapsförgiftning kommer dock fortsatt att vara bolagets huvudfokus, och bolaget kommer inte att omallokera några resurser från utvecklingsarbetet inom havandeskapsförgiftning till den kompletterande satsningen inom akut njurskada.  

– A1M-proteinet tycks ha en mycket god skyddseffekt mot oxidativ stress i samband med akut njurskada, och vi har nu fått bekräftat att indikationen är lämplig även ur marknadssynpunkt. Det gör att det känns både naturligt och inspirerande att komplettera vår läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning, som även fortsatt kommer att ha högsta prioritet, med en satsning på läkemedelsutveckling inom akut njurskada. Denna breddning av bolagets forskningsområde visar på den stora potential som finns hos A1M-proteinet och gör det möjligt för oss att bygga ett större värde i bolaget för våra aktieägare, säger Tomas Eriksson, VD för A1M Pharma.  


Om akut njurskada

Vid akut njurskada försämras njurarnas funktion under ett snabbt förlopp som kan uppgå till dagar eller bara några timmar, och den permanenta skadeverkningen varierar i omfattning. Sjukdomstillståndet kan ha många olika orsaker som ger upphov till lågt blodflöde, inflammation i njurarna eller lågt urinflöde hos patienten. Akut njurskada är vanligast bland patienter som är inlagda på sjukhus, vilket innebär goda behandlingsmöjligheter om ett läkemedel är möjligt att utveckla. I dagsläget existerar dock ingen tillfredställande behandlingsform, och det medicinska behovet är därmed omfattande. Totalt drabbas omkring 2 miljoner människor i USA, Europa och Japan varje år i samband med sjukhusvistelse, och siffran stiger successivt över tid. Bara i Storbritannien uppskattas kostnaderna som är hänförliga till akut njurskada att uppgå till 434-620 miljoner pund per år, vilket är mer än den totala kostnaden för bröst- lung- och hudcancer, och marknaden i USA bedöms vara värd 6,3 miljarder dollar per år.  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB

E-post: te@a1m.se

Telefon: 046-286 50 30    A1M Pharma bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolaget bedriver även läkemedelsutveckling inom njurrelaterade sjukdomar med fokus på akut njurskada då A1M-proteinet har visat sig ge en god skyddseffekt på njurarna vid påfrestningar orsakade av oxidativ stress.
Alla pressmeddelanden