Pressmeddelande

09 dec 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSGard™ visar upp njurskyddande effekt vid strålbehandling

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar att en preklinisk korttidsstudie i djurmodell visar på en god njurskyddande effekt av den aktiva substansen i bolagets läkemedelskandidat ROSGard i samband med strålbehandling (PRRT). I slutet av Q1 2017 väntas resultat avseende effekt 6 månader efter behandlingen.

Under hösten 2016 valde A1M Pharma njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer (PRRT) som första inriktning inom fokusområdet akut njurskada (AKI). PRRT används till stor del för att behandla aggressiva hormonproducerande cancertumörer i mag-/tarmkanalen och lungorna. Behandlingens kraftiga påverkan på patienternas njurar begränsar den maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda strålbehandlingar och totalt.

Målsättningen är att ge patienter bolagets läkemedelskandidat ROSGard™ i samband med varje strålningstillfälle, för att öka behandlingens effektivitet och samtidigt skydda njurarna.

A1M Pharma har redan kunnat se god njurskyddande effekt i djurmodell i sina prekliniska studier där den aktiva substansen i ROSGard™ ges i samband med strålbehandling. Hittills har den njurskyddande effekten undersökts 1-8 dagar efter behandlingstillfället, och i slutet av Q1 2017 väntas resultat från långtidsuppföljningen - 6 månader efter behandling.

– Den goda njurskyddande effekt som den aktiva substansen i ROSGard™ visar upp i denna prekliniska korttidsstudie är mycket uppmuntrande, även om det är viktigt att poängtera att vi ännu är i tidig preklinisk fas. Resultaten stärker vår övertygelse att njurskydd i samband med målsökande strålbehandling var ett korrekt val som första inriktning inom akut njurskada. Jag ser fram emot att kunna presentera mer konklusiva resultat i slutet av Q1 2017 då data 6 månader efter behandling beräknas vara klara, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Parallellt med de prekliniska studierna utvärderar A1M Pharma potentiella samarbeten med större aktörer inom läkemedelsbranschen för den fortsatta utvecklingen av projektet. Bolaget märker av ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™ visar upp inom de två fokusområdena havandeskapsförgiftning och akut njurskada.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om PRRT – målsökande strålningsbehandling
Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT, är en typ av målsökande strålbehandling av tumörer som främst används mot cancertumörer med samlingsnamnet neuroendokrina tumörer eller NETs. I sin aggressiva form är dessa tumörer livshotande och kan sprida sig snabbt till bland annat mag-/tarmkanalen och lungorna. Vid PRRT behandlas patienten med en substans som består av två delar, en peptid som fäster vid tumörens yta och ett radioaktivt ämne som bryter ner cellvävnaden. Vid denna kraftiga oxiderande reaktion skapas restprodukter som hamnar i njurarna. Det är skadeverkningarna av dessa restprodukter som den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ förväntas kunna eliminera och på så sätt skydda njurarna. En njurskyddande behandling som kan öka den maximala stråldosen vid PRRT-behandling, vid enskilda tillfällen och/eller totalt, har goda möjligheter att relativt skyndsamt nå marknaden på grund av cancerformens allvarliga och livshotande effekter.

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn, avlider varje år i sjukdomen. Den är även orsaken till 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin – har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling av behandling för dessa akuta njurskador. Första inriktning är njurskydd vid PRRT – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016, kl. 08.30.
Alla pressmeddelanden