Pressmeddelande

19 nov 2015

A1M Pharma: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med A1M Pharmas företrädesemission i april 2015 pågår fram till och med den 26 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 24 november 2015. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 6,00 SEK per aktie.

Nyheten som PDF

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 26 november 2015 och ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 51, 2015. Mer information och instruktioner för nyttjande finns att läsa genom att klicka här.

Vid eventuella frågor avseende A1M Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden