Pressmeddelande

21 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 24 mars

A1M Pharma AB (publ) offentliggör idag prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 24 mars - 7 april. Listbyte till Nasdaq First North beräknas ske i juni.  

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, anmälningssedlar samt folder kommer att finnas att tillgå på A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.  

Emissionen i sammandrag
 • Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2017.
 • En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie.
 • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK under perioderna 28 augusti - 8 september samt 27 november - 8 december 2017. Villkoren kommer att räknas om efter genomförd sammanläggning av aktier med anledning av listning på Nasdaq First North.
 • Bolaget tillförs vid full teckning 122 884 758 SEK före emissionskostnader.
 • Teckningsoptionen tillför Bolaget 40 961 586 SEK vid full teckning före emissionskostnader.
 • Teckning av Units sker under perioden 24 mars 2017 – 7 april 2017.
 • Handel i uniträtter sker under perioden 24 mars 2017 – 5 april 2017.
 • Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80 000 000 SEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet.
  Sammanläggning av aktier och listning på Nasdaq First North
 • A1M kommer att genomföra en sammanläggning av aktier (1:20) efter genomförd och registrerad emission. Detta beräknas ske omkring vecka 21, 2017.
 • Bolaget kommer därefter, givet godkännande av Nasdaq, att listas på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017. Detta kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande.
 • Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017.
 Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.  

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som A1M Pharma AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av A1M Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.  

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.  

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från A1M Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.  

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017, kl. 15.00.
Alla pressmeddelanden