Pressmeddelande

01 jun 2014  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Nyemissionen genomförd

Den 27 maj 2014 avslutades teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission om cirka 24 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,4 MSEK inklusive teckningsåtagare och garanter.  


– Jag vill rikta ett stort tack till alla er som tecknat aktier i nyemissionen. Det kapital som A1M Pharma tillförs innebär i realiteten att vi planenligt kommer att kunna driva vår verksamhet i avsedd takt i minst ett år framåt och att vi därigenom ges goda förutsättningar för att bland annat uppnå prekliniskt proof of concept avseende behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt att uppnå prekliniskt proof of concept för njurskador. Jag vill även nämna att vi genom den samtidiga separata kvittningsemissionen som genomfördes avseende tidigare erhållet konvertibelt lån reducerar vår skuldsättning radikalt, något som ger oss en väsentlig stabilitet i det fortsatta arbetet, kommenterar A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.  Samtidig separat kvittningsemission avseende tidigare erhållet konvertibelt lån

Samtidigt som den ovan beskrivna företrädesemissionen genomfördes en separat kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomfördes till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen och reducerar A1M Pharmas skuldsättning väsentligt.  


Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,4 MSEK inklusive teckningsåtagare och garanter, innebärande att 7 840 000 aktier nyemitteras. A1M Pharma tillförs cirka 18,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader*. Garantitecknare kommer att tilldelas cirka 3,4 MSEK. 5 754 401 aktier (cirka 73,4 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 30 maj 2014.  

*Notera att de angivna emissionskostnaderna inte inkluderar premieersättning till garantitecknare om cirka 1,1 MSEK.   


Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 23 211 875 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 928 475,00 SEK. Efter att såväl företrädesemissionen som den separata kvittningsemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 28 981 105 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 159 244,20 SEK.  


Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.  


Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.  


För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se  


För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden