Pressmeddelande

23 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: nyckelpersoner förvärvar optioner av serie 2015/2018

Vid extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (”A1M Pharma”) den 2 november 2015 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner och införandet av Incitamentprogram 2015/2018, med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen genomfördes med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018. 765 000 av dessa teckningsoptioner har nu förvärvats av nyckelpersoner i A1M Pharma som en del av Incitamentsprogram 2015/2018 fördelat av styrelsen. Förvärvet av teckningsoptioner skedde till en marknadsvärderad kurs om 0,73 SEK per teckningsoption.  

Läs pressmeddelandet som PDF

Totalt 765 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018 har förvärvats av nyckelpersoner i A1M Pharma, efter tidigare beslut vid bolagsstämma den 2 november 2015 om införande av Incitamentsprogram 2015/2018. Fördelningen har bestämts av styrelsen där berörda styrelsemedlemmar inte deltagit i beslutet om sin respektive andel. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 765 000 nya aktier i Bolaget till en kurs om 9,66 SEK per aktie. Priset för teckningsoptionerna, som värderades av en oberoende värderare enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, var 0,73 SEK per teckningsoption.

De återstående teckningsoptionerna av denna serie sparas i det helägda dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Kvarstående teckningsoptioner kan därmed användas i framtiden, exempelvis i samband med rekrytering av nyckelpersoner i A1M Pharma. Därmed har bolaget även framöver möjligheten att skapa ett personligt och långsiktigt ägarengagemang samt höja motivationen och intresset för A1M Pharmas resultatutveckling hos bolagets nyckelpersoner.

Teckning ägde rum med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner till bolaget ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i A1M Pharmas långsiktiga värdeutveckling.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2015/2018 löper från den 1 november 2018 till och med den 1 december 2018. Teckningskursen per aktie vid nyttjandet av teckningsoption av serie 2015/2018 uppgår till 9,66 SEK, och är grundad på aktiens genomsnittskurs under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 5 november 2015, ökad med 50 procent. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar A1M Pharmas aktiekapital med 30 600 SEK, samtidigt som A1M Pharma tillförs cirka 7 389 900  SEK. Fullt nyttjande av de 765 000 optionerna medför en utspädning om cirka 2 %, under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna kan nyttjas. Villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2018 finns att tillgå på bolagets hemsida www.a1m.se. Teckningsoptionerna tecknades av totalt 16 personer, se tabell nedan.
NAMN Antal tecknade teckningsoptioner av serie 2015/2018
Tomas Eriksson 225 000
Eddie Thordarson 150 000
Martin Austin 75 000
Cristina Glad 75 000
Magnus Gram 30 000
Gunnar Telhammar 30 000
Bo Åkerström 25 000
Stefan Hansson 25 000
Ulf Andersson 25 000
Lena Erlandsson 15 000
Lena Rosenlöf 15 000
Anneli Edström Hägerwall 15 000
Areej Khabut 15 000
Lars Jakobsson 15 000
Irene Larsson 15 000
Maria Allhorn 15 000
Totalt 765 000
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se 

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden