Pressmeddelande

04 jan 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Mitokondrieskyddande effekt hos rA1M i prekliniska studier

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar att rA1M visar mitokondrieskyddande effekt enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical. Bolaget har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller.

A1M Pharma har sedan 2014 samarbetat med NeuroVive Pharmaceutical för att kombinera respektive bolags kompetenser och expertis inom relevanta forskningsområden som akuta njurskador och mitokondriell medicin. Genom att kombinera A1M Pharmas in vitro-modeller och NeuroVives analysplattform har A1M Pharma erhållit fördjupad kunskap om hur rA1M fungerar för att skydda njurceller i samband med den oxidativa stress som uppkommer vid bland annat akut njurskada.

Preliminära resultat från dessa studier visar en mitokondrieskyddande effekt hos rA1M vilket är i linje med vad som observerats i bolagets tidigare tester. Detta innebär en ökad förståelse för verkningsmekanismen hos A1M-baserade substanser inom A1M Pharmas huvudområden havandeskapsförgiftning och akut njurskada, och visar dessutom på dess breda potential inom olika tillämpningsområden.

– Dessa studier indikerar att rA1M utöver att oskadliggöra reaktiva syreföreningar och reparera skadad vävnad även kan skydda mitokondriernas energiproduktion. Även om det ännu handlar om preliminära resultat ger denna kunskap ökat stöd till våra projekt inom havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling, samtidigt som den kan leda till nya intressanta tillämpningar på sikt, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

A1M Pharma meddelar även att samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, med fokus på att öka förståelsen kring hur bolagets A1M-baserade substanser verkar i njurarna i samband med olika typer av njurskador, har avslutats enligt plan. Samarbetet har bland annat gjort det möjligt att utöka bolagets prekliniska forskning med nya, relevanta djurmodeller.

– Vi är nöjda med utfallet av vårt samarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Center. Resultaten och den förstärkta forskningskompetensen som det har tillfört oss är till stor nytta för samtliga av våra utvecklingsprojekt, säger Tomas Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD T
elefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn, avlider varje år i sjukdomen. Den är även orsaken till 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin – har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling av behandling för dessa akuta njurskador. Första inriktning är njurskydd vid PRRT – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017, kl. 08.30.
Alla pressmeddelanden