Pressmeddelande

14 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma flyttar fram den extra bolagsstämman till den 14 mars 2017

Till följd av ett förbiseende i kallelseförfarandet har styrelsen för A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma”) beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 8 mars 2017. Som framgår av separat meddelande har styrelsen idag kallat till extra bolagsstämma den 14 mars 2017 på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt hålls tillgänglig på A1M Pharma ABs hemsida.

Framflyttningen av den extra bolagsstämman föranleder ändringar i tidplanen för A1M Pharmas företrädesemission, se nedan. Fullständig information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på A1M Pharmas hemsida, www.A1M.se och Erik Penser Bank ABs hemsida, www.penser.se.

Tidplan:
8 mars 2017 - Avstämningsdag extra bolagsstämma
14 mars 2017 - Extra bolagstämma
17 mars 2017 - Sista handelsdag inklusive uniträtter
17 mars 2017 - Offentliggörande av prospekt
20 mars 2017 - Första handelsdag exklusive uniträtter
21 mars 2017 - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
24 mars - 7 april 2017 - Teckningsperiod
24 mars - 5 april 2017 - Handel med uniträtter
24 mars 2017 - Första handelsdag med BTU till och med att emissionen har registrerats hos Bolagsverket
13 april 2017 - Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som A1M Pharma AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av A1M Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från A1M Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Alla pressmeddelanden