Pressmeddelande

14 jan 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller godkännande av nytt patent

A1M Pharma kan idag meddela att bolaget erhållit ett godkännande av patent i Nya Zeeland. Det beviljade patentet avser användning av bolagets läkemedelskandidat A1M, Alfa-1-Mikroglobulin, och gäller behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Patentet är bolagets första inom patentportföljen för mitokondrierelaterade sjukdomar och gäller till och med 4 september år 2033.

Läs pressmeddelandet som PDF

A1M Pharmas ansökan med titeln ”Alpha-1-Microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” har godkänts av det Nya Zeeländska patentverket. Patentet gäller användning av läkemedelskandidaten A1M vid behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar och förstärker därmed det immateriella skyddet för bolaget.

– Vi vet att vår läkemedelskandidat A1M har ett brett användningsområde och därför arbetar vi aktivt med att ytterligare stärka patentskyddet. Det är glädjande att vi kan utöka vår patentportfölj till att även gälla mitokondriell funktion, ett område där vår forskning visat att A1M har positiv effekt. Vi ser detta patent som en viktig byggsten till det breda användningsområdet av A1M och med framtida kommersiell utvecklingspotential, säger Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma.

Mitokondrierelaterade sjukdomar kommer av nedsatt funktion i de mitokondrier som finns i kroppens celler. Dessa mitokondrier fungerar som cellernas ”kraftverk”, och en nedsatt funktion drabbar främst energikrävande organ som hjärna, lever, skelettmuskler, njurar samt det endokrina och det respiratoriska systemet. Patentet är dock inte begränsat till ovan nämnda sjukdomar, utan gäller även för behandling av övriga mitokondrierelaterade sjukdomar.

Patentet är A1M Pharmas första inom patentportföljen för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Sedan tidigare har bolaget ett pågående forskningssamarbete inom mitokondriell medicin med det börsnoterade läkemedelsbolaget NeuroVive Pharmaceuticals.

– Ett beviljat patent inom behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar ändrar inte vårt huvudfokus, som fortfarande är diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akut njurskada. Att stärka det immateriella skyddet är däremot mycket viktigt för framtiden, och inom mitokondriell medicin finns såväl stora medicinska behov som marknadspotential, säger Tomas Eriksson.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
A1M Pharma innehar fyra internationella patent, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:  

Region/Land

Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år* Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja   Ja 28 000  

Australien

Ja Ja Ja 12 400  
Europa** Ja Ja  

191 300

 

Ryssland***

  Ja Ja 270 000  

Mexiko

  Ja Ja 121 200  
Nya Zeeland   Ja Ja 2 000

Ja

Kina

  Ja   400 000

 

Sydafrika   Ja Ja

100 900

 
Sydkorea     Ja

8 200

 
USA     Ja

150 200

 
Summa       1 284 200

 

 

* Gäller havandeskapsförgiftning.
** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.

Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik), ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling) samt ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden